Na temelju članka 26. stavak 3., 4., i 7. Zakona o muzejima (NN 61/18, 98/19, 114/22), članka 40. stavak 1. točka 1. i 41. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22 ), te članka 20. stavak 2. alineja 4., a u svezi članka 27. Statuta Gradskog muzeja Vukovar od 13. ožujka 2019. godine te Odluke Upravnog vijeća Gradskog muzeja Vukovar o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Gradskog muzeja Vukovar (URBROJ:2196-1-9-01-23-34) od dana 23. siječnja 2023. godine Upravno vijeće Gradskog muzeja Vukovar raspisuje;

NATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja/ice Gradskog muzeja Vukovar

Za ravnatelja Gradskog muzeja Vukovar može se, na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada imenovati osoba, koja ispunjava sljedeće uvjete:
• da ima završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij,
• najmanje 5 godina rada u muzeju ili najmanje 10 godina rada u kulturi, znanosti i obrazovanju,
• stručne, radne i organizacijske sposobnosti,
• da nije pravomoćno osuđena te protiv koje se ne vodi kazneni postupak.

Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokumente:
• presliku domovnice i osobne iskaznice,
• dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome/potvrde o završenom studiju, strane diplome moraju biti nostrificirane u Republici Hrvatskoj),
• dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – ne stariji od 3 mjeseca),
• životopis,
• prijedlog četverogodišnjeg programa rada muzeja,
• izvornik uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak da nije podignuta optužnica koja je postala pravomoćna i da nije izrečena nepravomoćna presuda za kaznena djela za koja je zapriječena kazna zatvora ili novčana kazna ili uvjerenje iz sustava e-građani (ne starije od 30 dana).

Kandidat isprave prilaže u neovjerenoj preslici, s tim da je prije sklapanja ugovora o radu, dužan predočiti izvornike isprava i dokumentacije.
Neovjerene preslike ne vraćaju se kandidatu nakon završetka javnog natječaja.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08 i 69/17). Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje a koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
U prijavi na natječaj se navode osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, e-mail adresa) i napomena da se prijava podnosi za radno mjesto ravnatelja uz vlastoručni potpis.
Ravnatelja na temelju provedenog javnog natječaja te predloženog četverogodišnjeg programa rada imenuje i razrješuje Osnivač na mandat od četiri godine.
Rok za podnošenje prijava je petnaest (15) dana od dana objave u Narodnim novinama.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, kojom dokazuje to pravo, a prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21) uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i sve potrebne dokaze propisane člankom 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21). Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju koje je kandidat dužan priložiti uz prijavu na javni natječaj objavljeni su na sljedećoj poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21), uz prijavu na natječaj dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osoba s invaliditetom.
Urednom prijavom na natječaj smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Kandidati koji nisu podnijeli potpunu, pravodobnu i vlastoručno potpisanu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj niti će biti pozvani na dopunu istih te se njihove prijave neće razmatrati. O navedenom će kandidati biti obaviješteni pisanim putem (običnom ili elektronskom poštom).
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.
Prijavom na ovaj natječaj kandidat potvrđuje da je upoznat s pravnim temeljem prikupljanja osobnih podataka i njegove svrhe, kao i o zaštiti njihova čuvanja, te njihovim pravima, a sve u skladu s Uredbom (EU) broja 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od dana 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).
Kandidat prijavom na ovaj natječaj daje izričitu suglasnost Gradskom muzeju Vukovar na prikupljanje i obradu svojih osobnih podataka u svrhe natječajnog postupka kao i suglasnost za objavu istih kao rezultata natječaja.
Prijave na natječaj sa obaveznom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici osobno na adresu Gradskog muzeja Vukovar ili preporučenom poštom na adresu:
Gradski muzej Vukovar, Dvorac Eltz – Upravno vijeće, Županijska ulica 2, HR-32000 Vukovar s naznakom: „Natječaj za ravnatelja/icu – ne otvaraj“.
Odluka o rezultatima natječaja bit će objavljena na mrežnim stranicama Gradskog muzeja Vukovar (http://www.muzej-vukovar.hr) u skladu s člankom 10. stavkom 1. točka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22).
Gradski muzej Vukovar zadržava pravo poništenja ovog natječaja.

URBROJ: 2196-1-9-01-23-35
U Vukovaru, dana 23. siječnja 2023. godine

Predsjednik Upravnog vijeća