REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA MATOŠA
VUKOVAR
Petra Preradovića 40

KLASA: 112-02/22-01/82
URBROJ: 2196-1-8-01-22-01

U Vukovaru, 08. rujna 2022. godine

Na temelju članka 13. , st. 1. , Pravilnika o radu i Pravilnika o izmjenama Pravilnika o radu OŠ Josipa Matoša, Vukovar, ravnateljica Osnovne škole Josipa Matoša, Vukovar, raspisuje


NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta iz Projekta:1. UČITELJ (m/ž) (Teacher; Projekt: „Equality, Respect, Rights = Social Satisfaction“)
( jedan izvršitelj/ica )

- Na nepuno radno vrijeme ( 20 sati tjedno ) na određeno, najdulje do 31. 01. 2023. godine (zamjena)

- Opis poslova:
Neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju u OŠ Josipa Matoša u okviru projekta
„Equality, Respect, Rights = Social Satisfaction“ ( ER2=S2 )

- Uvjeti: - VSS, Učiteljski studij; Magistar/Magistra primarnog obrazovanja
- Poznavanje engleskog jezika
- Napredno poznavanje informatike (samostalno korištenje računala
u Windows okruženju, Excel, Word, Internet, Powerpoint)
- Iskustvo u radu u školi za djecu i mlade s teškoćama u razvoju
- Odlične komunikacijske i organizacijske vještine

Na natječaj kandidati su obvezni priložiti slijedeću dokumentaciju:
- prijava na natječaj vlastoručno potpisana
- životopis
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica) - preslika
- dokaz o stručnoj spremi (diploma) - preslika
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u smislu zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja) u izvorniku
- elektronički ispis staža sa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od dana objave natječaja; u izvorniku

Prijavu na natječaj sa potrebnim dokumentima poslati na adresu :
Osnovna škola Josipa Matoša, 32 000 Vukovar, Petra Preradovića 40
( s naznakom: „za Natječaj za popunu radnog mjesta iz Projekta: Učitelj (Teacher;
Projekt: „Equality, Respect, Rights = Social Satisfaction“)

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u
prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva i ima
prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br.121/17, 98/19 i 84/21),
dužan je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. navedenog Zakona dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj
rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužan je u
prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta
natječaja i dokaz o statusu osobe s invaliditetom, te potvrdu da kod posljednjeg poslodavca radni
odnos nije prestao krivnjom radnika.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48 f. Zakona o
zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 02/94, 76/94, 108/95,
108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) dužan je uz prijavu priložiti osim dokaza o ispunjavanju
traženih uvjeta natječaja i potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata te dokaz o tome na koji
je način prestao prethodni radni odnos.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima prema članku 48. stavcima 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata ( Narodne novine 84/21 )
dužan je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 49. stavka 1. navedenog Zakona dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat/kinja koji/a je pravodobno dostavo/la potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan/a je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje (objavljen na mrežnoj stranici Škole; Mapa Dokumenti: Pravilnici Škole).

Na natječaj se mogu prijaviti oba spola.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Vukovar, oglasnoj ploči i mrežnoj stranici OŠ Josipa Matoša, Vukovar.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu (suglasnost) Osnovnoj školi Josipa Matoša za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Natječaj je objavljen 08. rujna 2022. godine i traje do 16. rujna 2022. godine.
Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave, kao i prijave poslane putem e-maila neće se razmatrati.

Nakon isteka natječajnog roka, za kandidate prijavljene na natječaj, čije su prijave potpune, pravodobne, te koji ispunjavaju uvjete natječaja izvršit će se procjena i vrednovanje kandidata prema Pravilniku o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi Josipa Matoša ( jedan ili više postupaka prema člancima od 12. do 20. Pravilnika).

Obavijest o procjeni odnosno testiranju bit će objavljena na mrežnoj stranici škole
http://www.os-jmatosa-vu.skole.hr

Procjena odnosno testiranje provodi se o poznavanju sljedećih propisa:

1. Statut Osnovne škole Josipa Matoša
2. Zakon o odgoju i obrazovanju u OŠ i SŠ (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12,
126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20)
3. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi
( NN 112/10, 82/19, 43/20)
4. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera
5. Pravilnik o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u
osnovnoj školi (NN87/08, 86/09 i 124/09)
6. Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite
prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima
7. Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava
8. Opća uredba o zaštiti podataka
9. Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja
10. Nacionalni okvirni kurikulum
11. Konvencija o pravima djeteta
12. Protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima
13. Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju

O izboru, kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku na mrežnoj stranici škole
http://www.os-jmatosa-vu.skole.hr

Iznimno, ako se na natječaj prijavi kandidat ili kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri
zapošljavanju prema posebnom zakonu sve se kandidate izvješćuje istim tekstom obavijesti o
rezultatima natječaja pisanom poštanskom pošiljkom, a kandidate koji se pozivaju na pravo
prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu izvješćuje se pisanom poštanskom pošiljkom
s povratnicom.

Natječajna dokumentacija može se podići u tajništvu škole u roku od mjesec dana nakon završetka
natječajnog postupka.


Ravnateljica:
Mirela Szabo, prof. defektolog