KLASA: 112-02/22-01/13
URBROJ: 2196-1-02-22-1
Vukovar, 05. rujna 2022.

Na temelju Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o financiranju (KLASA:983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-22-15 od 26. srpnja 2022.), Odluke o izmjeni Odluke o financiranju (KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-1/2-22-18 od 27. srpnja 2022.), Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi – Program zapošljavanja žena – faza III“, kodni broj UP.02.1.1.16.0339, od 26. srpnja 2022. godine i članka 47. stavka 3., točke 31. Statuta Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj: 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18, 2/18-pročišćeni tekst i 7/19 – Odluka Ustavnog Suda Republike Hrvatske 3/20 i 3/21), gradonačelnik Grada Vukovara objavljujeO G L A S
Za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme od 6 (šest) mjeseci u Grad Vukovar, radi provođenja aktivnosti projekta Grada Vukovara „Pokloni mi osmijeh III“ u sklopu Poziva „Zaželi – Program zapošljavanja žena – faza III“, na radno mjesto: Radnica za potporu i podršku starijim i/ili nemoćnim osobama1. Broj traženih radnica: 31

2. Vrsta zaposlenja: radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 6 (šest) mjeseci

3. Radno vrijeme: puno radno vrijeme

4. Mjesto rada: područje grada Vukovara, terenski rad

5. Opis poslova: pomoć u dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika, pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.), pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo te pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima

6. Kandidatkinje moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
- Punoljetnost
- hrvatsko državljanstvo
- pripadnost ciljanoj skupini

7. Ciljana skupina Poziva: nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a, u okviru kojih je prijavitelj/partner dužan dati prednost teže zapošljivim/ranjivim skupinama u lokalnoj zajednici ranjive skupine. Ranjive skupine s otežanim pristupom tržištu rada su: žene od 50 godina i više, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine i beskućnice.

8. Prijavi na Oglas kandidatkinje su dužne priložiti:
- Životopis (uz obveznu naznaku kontakt broja i vlastoručno potpisan)
- presliku osobne iskaznice
- presliku dokaza (svjedodžbe) o najvišoj razini obrazovanja (osobe bez škole dostaviti vlastoručno potpisanu Izjavu da nemaju završenu osnovnu školu)
- potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde ne smije biti raniji od datuma objave Oglasa)
- elektronički zapis o radnom stažu izdan od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
- za pripadnost nekoj od ranjivih skupina:
• žene od 50 godina i više – osobna iskaznica
• žene s invaliditetom – nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom
• žrtve trgovanja ljudima – uvjerenje/potvrda Centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima
• žrtve obiteljskog nasilja – uvjerenje/potvrda Centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja
•azilantice – odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP
•žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. – rješenje/uvjerenje Centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji
• liječene ovisnice – potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama
• povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci – potvrda o otpuštanju
•pripadnice romske nacionalne manjine – izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini
• beskućnice – rješenje CZSS-a o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili Potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda Centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnik
• pripadnice ostalih ranjivih skupina – potvrda/uvjerenje ili drugi jednakovrijedan dokument nadležnih institucija iz kojeg je vidljivo da se radi o pripadnici ranjive skupine (Izjava osobe nije prihvatljiv dokaz).

Isprave koje se prilažu u preslici potrebno je prije potpisivanja Ugovora o radu predočiti u izvorniku.

Osobe koje se prijavljuju na Oglas dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu: Grad Vukovar, Povjerenstvo za provedbu Oglasa – Radnica za potporu i podršku starijim i/ili nemoćnim osobama, dr. Franje Tuđmana 1, 32000 Vukovar, putem pošte ili osobno u roku 8 dana od dana objave Oglasa na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Grada Vukovara, u zatvorenoj kuverti, s naznakom „Za Oglas – Pokloni mi osmijeh III – NE OTVARATI“.

Podnositeljice su dužne podnijeti Prijavu isključivo na standardiziranom obrascu Prijave koji će biti dostupan na web stranici Grada Vukovara i u Gradu Vukovaru na adresi dr. Franje Tuđmana 1, 32000 Vukovar (kod portira), a u prijavi su dužne naznačiti pripadnost nekoj od ranjivih skupina.Oglas će biti objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Područni ured Vukovar, službenoj stranici Grada Vukovara www.vukovar.hr te na Oglasnoj ploči Grada Vukovara.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Oglasa, neće se smatrati kandidatkinjom prijavljenom na Oglas.

S kandidatkinjama koje ispunjavaju formalne uvjete bit će obavljen razgovor (intervju).

Kandidatkinje će o terminu održavanja intervjua biti obaviještene najkasnije 5 dana prije održavanja intervjua.
Gradonačelnik
Ivan Penava, prof.

 

OBRAZAC PRIJAVE