R E P U B L I K A H R V A T S K A
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

GRAD VUKOVAR
Upravni odjel za društvene djelatnosti

KLASA: 112-02/22-01/10
URBROJ: 2196-1-4-22-1
Vukovar, 3. kolovoz 2022.

 

Na temelju članaka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19, dalje: Zakon), pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti, raspisuje sljedeći

O G L A S

za prijam u službu na određeno vrijeme, u trajanju od 8 (osam) mjeseci, uz probni rad od 2 (dva) mjeseca u Grad Vukovar, Upravni odjel za društvene djelatnosti, za radno mjesto:

1. Administrativni tajnik za poslove društvenih djelatnosti, za obavljanje poslova koordinatora na projektu „Pokloni mi osmijeh III“ — 1 izvršitelj (m/ž) uz sljedeće posebne uvjete:

— srednja stručna sprema društvene ili humanističke struke,
— najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
— položen državni stručni ispit,
— položen vozački ispit B kategorije,
— poznavanje rada na računalu.

Uz gore navedene posebne uvjete, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. Zakona (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima).

Sukladno odredbi članka 28. stavka 3. ZSN-a, služba se zasniva na određeno vrijeme za vrijeme trajanja projekta. Projekt je financiran sredstvima iz Europskog socijalnog fonda-„Zaželi-program zapošljavanja žena-faza III“.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

 

U radni odnos ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka
15. i 16. Zakona.

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima razumijeva se radno iskustvo (služba u upravnim tijelima jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, državna služba, javna služba, radni odnos kod privatnog poslodavca, samostalno obavljanje profesionalne djelatnosti ili obavljanje poslova u međunarodnim organizacijama) ostvareno na poslovima navedenog stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke.

Kandidat koji ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima (tj. samo u slučaju jednakog broja ukupnih bodova nakon pisanog i usmenog testiranja kandidata).

U Gradu Vukovaru nije osigurana zastupljenost srpske nacionalne manjine sukladno članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), a pripadnici ove nacionalne manjine dužni su se pozvati u prijavi na natječaj na to pravo. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), uz prijavu na Oglas nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati, a potrebno je priložiti sljedeće:

- prijava (vlastoručno potpisana),
- životopis,
- dokaz o stručnoj spremi (presliku svjedodžbe),
- dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (presliku svjedodžbe),
- dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda ili sl.),
- presliku vozačke dozvole B kategorije,
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, putovnice, ili domovnice),
- dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (a+b):
a) dokaz o ukupnom radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u evidenciji,
b) dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje 1 godine koji sadrži naziv poslova koju je obavljao/la, vrstu stručne spreme nužne za obavljanje tih poslova i razdoblje u kojem je obavljao/la navedene poslove (preslike ugovora, rješenja o rasporedu ili potvrde poslodavca),
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci),
- dokaz o statusu temeljem kojeg se kandidat poziva na pravo prednosti pri
zapošljavanju (dokazi propisani posebnim zakonom),

- vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da kod njega ne postoje zapreke za prijam u službu iz članka 15. i 16. Zakona (izjavu nije potrebno ovjeravati - izjava se podnosi na obrascu koji je dostupan na internetskoj stranici Grada Vukovara).

Traženi dokumenti se prilažu u neovjerenoj preslici, a izabrani kandidat je dužan prije donošenja rješenja o prijmu u službu dostaviti na uvid izvornike dokumentacije priložene uz prijavu na Oglas.Ukoliko kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku vjenčanog ili rodnog lista).

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas i takva prijava neće biti razmatrana, te će joj o tome biti dostavljena pisana obavijest. Protiv navedene obavijesti osoba kojoj je upućena nema pravo na podnošenje pravnog lijeka.

Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa bit će provedena prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti moći će pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, a na intervju samo kandidati koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana, računajući od dana isteka roka predviđenog za podnošenje prijava na oglas.

Na internetskoj stranici Grada Vukovara (www.vukovar.hr) dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, kao i podaci o načinu obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru. Na navedenoj internetskoj stranici te na oglasnoj ploči Grada Vukovara bit će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 (pet) dana prije održavanja provjere.

Prijave na Oglas podnose se u zatvorenim omotnicama s naznakom „Ne otvaraj- Oglas““ putem pošte na adresu: Grad Vukovar, Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u službu- Administrativni tajnik za poslove društvenih djelatnosti - koordinator na projektu „Pokloni mi osmijeh III“, dr. F. Tuđmana br. 1, Vukovar ili se predaju neposredno na istoj adresi (na mjesto predviđeno za predaju pismena-kod portira), u roku od 8 dana od dana objave oglasa. Oglas se objavljuje putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Vukovar.

PROČELNIK:
Josip Paloš mag.iur.


OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA

IZJAVA O NEPOSTOJANJU ZAPREKA ZA PRIJAM