POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA
KLASA:112-02/22-01/7
URBROJ:2196-1-2-22-10
Vukovara, 13. lipnja 2021.

 

Na temelju članka 20. stavka 4. podstavak 5 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na radno mjesto viši stručni suradnik za obavljanje poslova prostornog uređenja i gradnje, u Gradu Vukovaru, Upravnom odjelu za prostorno uređenje i imovinu, na određeno vrijeme od 6 mjeseci, objavljuje

 

RANG LISTU KANDIDATA
Prema ukupnom broju bodova

 

Nakon pisanog testiranja i intervjua provedeno je bodovanje cjelokupnog postupka temeljem kojeg je kandidat ostvario slijedeći broj bodova:
1. Aleksandar Milović 18,5 bodova.

Rang lista objavljuje se na oglasnoj ploči Grada Vukovara i web stranici Grada Vukovara www.vukovar.hr.

 

Predsjednica povjerenstva
Martina Prepunić