POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA
ZA PRIJAM U SLUŽBU
KLASA: 112-02/22-01/7
URBROJ:2196-1-2-22-6
Vukovara, 6. lipnja 2022.

Na temelju članka 29. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11,04/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na radno mjesto viši stručni suradnik za obavljanje upravnih poslova prostornog uređenja i gradnje, u Gradu Vukovaru, Upravnom odjelu za prostorno uređenje i imovinu, na određeno vrijeme od 6 mjeseci, objavljenog na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Burza rada, dana 24. svibnja 2022. i na službenoj web stranici Grada Vukovara, objavljuje

POZIV
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
(pisano testiranje i intervju)

 

I.
Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti sljedeći kandidat:

1. Aleksandar Milović

II.
Pisano testiranje održati će se u gradskoj vijećnici, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar, u ponedjeljak 13. lipnja 2022., s početkom u 08,00 sati.
Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu te kemijsku olovku.
Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.
Smatra se da je kandidat koji ne pristupi pisanom testiranju u naznačeno vrijeme povukao prijavu na oglas. Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja s kojima će biti upoznat, kao i kandidat koji ne predoči važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu.
Pisani test sastojat će se od 20 pitanja. Broj točnih odgovora bit će podijeljen s brojem 2, što će dati broj bodova postignutih na pisanoj provjeri (od 0 do 10).
Testiranje traje 60 minuta.
Pravni izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru objavljeni su na web stranici Grada Vukovara.

III.
Rezultati pisanog testiranja biti će objavljeni na oglasnoj ploči Grada Vukovara u 9,10 sati istog dana kada je obavljeno i pisano testiranje te će se istog dana s kandidatima, koji ostvare najmanje 50 % bodova na pisanom testiranju, provesti intervju u zgradi Gradske uprave.

IV.
Ovaj poziv objavljuje se na web stranici i na oglasnoj ploči Grada Vukovara.

 

Predsjednica povjerenstva
Martina Prepunić