R E P U B L I K A  H R V A T S K A
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA                

KLASA:  112-02/22-01/1
URBROJ: 2196-1-6-22-14
Vukovar, 14. siječnja 2022.

 

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u službu na radno mjesto Savjetnik za gospodarstvo i turizam na određeno vrijeme do povratka službenice s porodiljnog dopusta u Upravni odjel za gospodarstvo, objavljenog na službenoj web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područni ured Vukovar, dana 4. siječnja 2022. g. i na službenoj web stranici Grada Vukovara: www.vukovar.hr.

 

P O Z I V

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

(pisano testiranje i intervju)

 

I.

Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti sljedeći kandidat:

  1. IVANA DIR

 

II.

Podnositeljima prijava koje nisu uredne ili pravodobne te koje ne ispunjavaju neke od formalnih uvjeta Oglasa i ne mogu pristupiti pisanom testiranju, upućena je pisana obavijest.

 

III.

Pisano testiranje održati će se dana

20. siječnja 2022. (četvrtak), s početkom u 10,00 sati

u Gradskoj vijećnici Grada Vukovara 

Dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar

Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu, kemijsku olovku te medicinsku masku.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat koji ne pristupi pisanom testiranju u naznačeno vrijeme povukao prijavu na Oglas. Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja s kojima će biti upoznat, kao i kandidat koji ne predoči osobnu iskaznicu ili putovnicu.

Pisani test sastojat će se od 20 pitanja. Broj točnih odgovora bit će podijeljen s brojem 2, što će dati broj bodova postignutih na pisanoj provjeri (od 1 do 10).

Testiranje traje 60 minuta.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru objavljeni su na službenoj web stranici Grada Vukovara.

 

IV.

Rezultati pisanog testiranja biti će objavljeni na oglasnoj ploči Grada Vukovara u 11,30 sati istog dana kada je obavljeno i pisano testiranje te će se istog dana s kandidatima koji ostvare najmanje 50 % bodova na pisanom testiranju provesti intervju u zgradi Gradske uprave.

 

V.

Ovaj poziv se objavljuje na službenoj web stranici i na Oglasnoj ploči Grada Vukovara.

 

 

Povjerenstvo

za provedbu Oglasa