POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA
KLASA: 112-01/21-01/4
URBROJ: 2196/01-21-23
Vukovar, 20. travnja 2021. godine

 

Nakon provedenog postupka intervjua s kandidatkinjama koje ispunjavaju formalne uvjete Oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme radi zamjene odsutne radnice u projektu „Pokloni mi osmijeh II“, na radno mjesto: Radnica za potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju, provedeno je bodovanje temeljem kojega Povjerenstvo za provedbu Oglasa objavljuje

RANG LISTU KANDIDATKINJA
prema ukupnom broju ostvarenih bodova

 

RB IME PREZIME BODOVI
1. KATICA PUŠAK 9,83
2. ANTONIJA VEBER 9,66
3. MILOMIRKA PUVAČA 9,2
4. ANDREJA MARIĆ 8,66
5. BRANKA IVANČIĆ 8,5
6. BILJANA LASLO 8,33
7. MIRELA SEILER 7,66
8. ANICA NAĐ 7,2
9. SILVA KOHANSKI 6,33
10. MIRJANA CRNOBRNJA 5,83
11. IVANA GELENČIR 5,5
12. JUGOSLAVA VUKOVIĆ 4,33

Na temelju ove rang liste gradonačelnik Grada Vukovara donijet će Odluku o odabiru kandidatkinje.

 

Predsjednica Povjerenstva:
Suzana Begonja