POVJERENSTVO ZA PROVEDBU
JAVNOG NATJEČAJA

KLASA: 112-01/20-01/17
URBROJ: 2196/01-5-20-13
Vukovar, 16. studenog 2020.

Na temelju članka 20. stavka 4. podstavak 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (″Narodne novine″ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 – u nastavku teksta: ZSN), Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam u službu na radno mjesto Viši stručni suradnik za obrtništvo, na neodređeno vrijeme, u Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i međunarodnu suradnju, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj: 118/20 dana 28. listopada 2020. godine i na službenim web-stranicama Grada Vukovara: www.vukovar.hr, objavljuje

 

O B A V I J E S T
o rezultatima pisanog testiranja

 

Na pisanom testiranju, održanom dana 16. studenog 2020. godine, kandidati su od ukupno 10 mogućih bodova ostvarili sljedeći broj bodova:

R.br. Ime i prezime: Br. bodova:
1. MARINA PRCE 8,5

 

Temeljem članka 22. stavka 5. ZNS-a, kandidati koji su ostvarili najmanje 50 % bodova (5 i više bodova), mogu pristupiti razgovoru (intervju) koji će se održati s Povjerenstvom za provedbu Javnog natječaja dana 16. studenog 2020., s početkom u 10,30 sati, u prostorijama Gradske uprave, ured br. 18, II. kat, Dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.

Ova obavijest se objavljuje na oglasnoj ploči Grada Vukovara i službenoj web stranici Grada Vukovara: www.vukovar.hr.

 

Povjerenstvo
za provedbu Javnog natječaja