Na temelju odredbe članka 72. Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara, broj 10/16, 8/18 i 3/20) i Odluke KLASA: 944-01/20-01/15, URBROJ: 2196/01-02-20-2 od 4. studenog 2020. godine, gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje

N A T J E Č A J
za davanje u zakup zemljišta u vlasništvu Grada Vukovara radi poljoprivredne obrade

 

1. PREDMET ZAKUPA
Zemljište u vlasništvu Grada Vukovara daje se u zakup radi poljoprivredne obrade kako slijedi:

R.BR.

K.Č.BR

POVRŠINA m²

LOKACIJA

NAPOMENA

POČETNA CIJENA GODIŠNJEG ZAKUPA (kn)

K.O. VUKOVAR

POVRTLARSKA OBRADA

1.

Dio 4352/10

(uz 4352/7)

326

MARIJE JURIĆ ZAGORKE

UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

71,28

2.

Dio 4352/10

(uz 4352/4)

513

MARIJE JURIĆ ZAGORKE

UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

113,12

3.

Dio 4352/10

(uz 4352/3)

542

MARIJE JURIĆ ZAGORKE

UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

119,51

4.

Dio 4352/10

(uz 4350/1)

331

MARIJE JURIĆ ZAGORKE

UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

72,99

5.

Dio 4352/10

(uz 4350/5)

134

MARIJE JURIĆ ZAGORKE

UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

29,55

6.

1703/2

327

204. VUKOVARSKE BRIGADE

UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

72,10

7.

1704/2

327

204. VUKOVARSKE BRIGADE

UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

72,10

8.

3212/1

3212/3

3212/4

3215/1

3215/2

3215/3

3215/4

3212/7

3212/8

3218/1

3218/2

1800

BAGREMA

UNUTAR

GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

396,90

9.

4471/44

4471/45

1016

LIJEVA BARA

UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

224,03

UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA ZA RATARSKU OBRADU

10.

3142/1

6242

NAD PRUGOM

UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

1.376,36

11.

3155

2901

SUPODERICA

UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

639,67

12.

3156

2580

SUPODERICA

UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

568,89

13.

Dio 3219/2

3207

3221

3223

3222/7

3222/5

14097

LIJEVA SUPODERICA

UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

3.108,39

14.

4928

2901

MAJURI

UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

639,67

15.

5141

5144

4600

AUGUSTA CESARCA

UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

1.014,30

16.

5568

1205

LIJEVA SUPODERICA

UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

265,70

17.

5615

4960

KRALJA PETRA SVAČIĆA

UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

1.093,68

18.

5582

4133

SUPODERICA LIJEVA

UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA većim dijelom

911,33

IZVAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA ZA RATARSKU OBRADU

19.

1438/3

309

LUŽAC

IZVAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

64,89

20.

1438/1

277

VRBIK

IZVAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

58,18

21.

1437/4

286

VRBIK

IZVAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

60,06

22.

Dio 1437/5

1130

VRBIK

IZVAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

237,30

23.

Dio 1440/1

1440/3

Dio 1441/3

1440/5

2700

VRBIK

IZVAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

567,00

24.

Dio 3110/1

2000

POD BREST

IZVAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

420,00

25.

Dio 3110/1

1600

POD BREST

IZVAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

336,00

26.

5021/1

8126

ČVORKOVAC

IZVAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

1.706,46

27.

5077/2

4354

DUDIK

IZVAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

911,34

28.

5465/2

2138

LIJEVA SUPODERICA

IZVAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

448,98

29.

5533

3683

LIJEVA SUPODERICA

IZVAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

773,43

30.

5023/2

1630

ČVORKOVAC

Dio UNUTAR i veći dio IZVAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

342,30

31.

6915/1

5755

VUČEDOL

IZVAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

1208,55

K.O. BOROVO NASELJE

UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA ZA RATARSKU OBRADU

32.

64

717

TRPINJSKA CESTA

UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

158,10

33.

247

710

LIČKA

UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

156,56

34.

248

712

LIČKA

UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

157,00

35.

249

718

LIČKA

UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

158,32

36.

250

729

LIČKA

UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

160,74

37.

813

901

NUŠTARSKA

UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

198,67

38.

1833

953

SLAVONSKA

UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

207,93

39.

1854

1219

HERCEGOVAČKA

UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

268,79

40.

2502/1

1988

KRALJICE JELENE

UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

438,35

41.

2502/2

432

KRALJICE JELENE

UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

95,26

IZVAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA ZA RATARSKU OBRADU

42.

245

31966

SLAVONSKA

IZVAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

6.712,86

43.

47

3332

BOKOKOTORSKA

IZVAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

699,72

K.O. SOTIN

UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA ZA RATARSKU OBRADU

44.

dio 1471/1

dio 1471/2

4800

BANA JOSIPA JELAČIĆA

UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

1.058,40

45.

1057/2

1944

VLADIMIRA NAZORA

UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

428,65

K.O. LIPOVAČA

IZVAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA ZA RATARSKU OBRADU

46.

143

9533

SVETE ANE

IZVAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

2.001,93

 

2. CIJENA ZAKUPNINE I TRAJANJE ZAKUPA
Početna cijena zakupnine za zakup zemljišta radi poljoprivredne obrade iznosi:
- za ratarsku i povrtlarsku obradu unutar građevinskog područja u k.o. Vukovar, k.o. Borovo naselje, k.o. Sotin i k.o. Lipovača 2.205,00 kn/ha godišnje.
- za ratarsku obradu izvan građevinskog područja u k.o. Vukovar, k.o. Borovo naselje, k.o. Sotin i k.o. Lipovača 2.100,00 kn/ha godišnje.
Zakupnina ne sadrži zakonom propisani porez koji je dužan preuzeti zakupnik.
U zadnjem stupcu tablice izražen je izračun visine zakupnine za svako zemljište, ovisno o površini zemljišta.
Zemljište se daje u zakup na vrijeme od 01. siječnja 2021. godine do 31. prosinca 2025. godine.

3. SUBJEKTI KOJI MOGU SUDJELOVATI NA NATJEČAJU
Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju sve pravne i fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i državljani država članica Europske unije i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije.

4. JAMČEVINA
Ponuditelji koji sudjeluju na Natječaju dužni su uplatiti jamčevinu u iznosu od 10 % od početnog iznosa godišnje zakupnine (bez PDV-a).
Jamčevina se uplaćuje na račun Grada Vukovara IBAN HR7525000091851800005, model 24, poziv na broj 5738 – OIB.
Ponuditelju koji ne uspije sa svojom ponudom uplaćena će se jamčevina vratiti o roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnije ponude. Odabranom ponuditelju jamčevina će se vratiti po zaključenju ugovora o zakupu.
Ponuditelj čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, u slučaju odustajanja od ponude gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

 

5. SADRŽAJ PONUDE
Pisana ponuda mora sadržavati:
1. popunjen i potpisan obrazac prijave na natječaj (obrazac se nalazi u privitku natječaja na web stranici Grada Vukovara: www.vukovar.hr ),
2. preslika domovnice za fizičke osobe državljane Republike Hrvatske i preslika dokumenta kojim se dokazuje državljanstvo države članice Europske unije
3. preslika obrtnice ako je ponuditelj obrtnik, odnosno preslika rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe. Za pravne osobe registrirane u državama članicama Europske unije ispravu o upisu u poslovni, sudski, strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar, koja ne smije biti stariji od šest mjeseci od dana objave natječaja.
4. brojkama i slovima točno ispisan ponuđeni iznos godišnje zakupnine (bez PDV-a),
5. dokaz o uplati jamčevine,
6. izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o nepostojanju dospjelog nepodmirenog dugovanja prema Republici Hrvatskoj, Gradu Vukovaru i trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Vukovara (Komunalac d.o.o., Tehnostan d.o.o., Vodovod Grada Vukovara d.o.o., Hrvatski radio Vukovar d.o.o. Vukovarska gospodarska zona d.o.o. i Vukovarska razvojna agencija d.o.o.) koja ne smije biti starija od 30 dana od dana objave ovoga javnoga prikupljanja ponuda,
7. presliku broja tekućeg ili žiro računa ponuditelja na koji će se izvršiti povrat uplaćene jamčevine u slučaju da isti nije najpovoljniji ponuditelj,
8. izjavu ponuditelja da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja, da njegova ponuda ostaje na snazi 30 dana od dana otvaranja ponuda te da će, ako njegova ponuda bude prihvaćena, u ovom roku sklopiti ugovor o zakupu i snositi trošak ovjere ugovora.

Napomena:
Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Ukoliko je neki od dokumenata na stranom jeziku, ponuditelj obavezno uz izvornik dokumenta mora priložiti i njegov ovjereni prijevod na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača. U ponudi se ne smije ništa prepravljati, jer će se takva ponuda smatrati nevaljanom i neće se razmatrati. Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.
Gradonačelnik zadržava pravo poništiti Natječaj ili njegov dio u svako doba prije donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, te pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema natjecateljima kao ni troškove sudjelovanja natjecatelja na natječaju.

6. KRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE
Najpovoljnija ponuda je ona koja uz ispunjenje uvjeta iz Natječaja sadrži i najvišu ponuđenu godišnju zakupninu.
U slučaju odustajanja prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji je ponudio sljedeću najvišu godišnju zakupninu.
Pravo prednosti na sklapanje ugovora o zakupu ima ponuditelj koji obrađuje zemljište koje stoji uz zemljište koje je predmet zakupa, pod uvjetom da prihvati najviše ponuđenu cijenu.
Ako je više sudionika Natječaja ponudilo istu cijenu, a nijedan od njih nema pravo prednosti na sklapanje ugovora o zakupu, najpovoljnijom ponudom će se smatrati ona koja je ranije zaprimljena.

7. SKLAPANJE UGOVORA
Za provedbu postupka javnog prikupljanja ponuda Imenovat će se Povjerenstvo. Nakon što Povjerenstvo otvori ponude, Gradonačelniku se dostavlja prijedlog o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, koji donosi Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja. Odabrani ponuditelj dužan sklopiti Ugovor o zakupu najkasnije u roku 30 dana od dana kada je primio pisanu obavijest o izboru, u suprotnom gubi pravo na povrat jamčevine, a pravo na zaključivanje ugovora o zakupu ima sljedeći najpovoljniji ponuditelj.

 

8. PODNOŠENJE I OTVARANJE PONUDA
Rok za dostavu ponuda je 15 dana od dana objave natječaja u Vukovarskim novinama i na web stranici Grada Vukovara: www.vukovar.hr.
Danom predaje ponude smatra se dan predaje ponude u pisarnicu Grada Vukovara, odnosno dan predaje ponude na poštu preporučenom pošiljkom.
Pisane ponude s pripadajućim dokazima i prilozima ponuditelji su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici putem pisarnice Grada Vukovara ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu:

Grad Vukovar,
Dr. Franje Tuđmana br. 1, 32000 Vukovar,
s naznakom "Ponuda za zakup zemljišta radi poljoprivredne obrade – ne otvarati"

Javno otvaranje ponuda održat će se dana 4. prosinca 2020. godine u 09:00 sati, uz obaveznu prethodnu najavu radi osiguranja pridržavanja propisanih epidemioloških mjera.
Ponuditelji imaju pravo biti nazočni otvaranju ponuda osobno ili putem punomoćnika uz punomoć za zastupanje ovjerenu kod javnog bilježnika.

 

 

9. ZAVRŠNE ODREDBE
Sve dodatne informacije u svezi Natječaja mogu se dobiti u Gradu Vukovaru, Dr. Franje Tuđmana 1, Upravni odjel za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom (ured br. 15), svakog radnog dana u vremenu od 8.00 do 14.00 sati i na telefon: 032/456-590.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK

KLASA: 944-01/20-01/15
URBROJ: 2196/01-02-20-3
Vukovar, 04. studenog 2020. godine


Gradonačelnik
Ivan Penava, prof.