KLASA: 112-01/18-01/3
URBROJ: 2196/01-02-19-427
Vukovar, 06. prosinca 2019. godine

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i članka 47., točke 31. Statuta Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj: 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18, 2/18 i 7/19 – pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Vukovara donosiO D L U K U
o odabiru kandidatkinjeČlanak 1.
Na temelju Oglasa za prijam u radni odnos 1 radnice radi popune radnog mjesta u projektu „ZAŽELI – program zapošljavanja žena“ na određeno vrijeme za provođenje aktivnosti projekta „Pokloni mi osmijeh“ na području grada Vukovara (KLASA: 112-01/18-01/3, URBROJ: 2196/01-02-19-424, od 21. studenoga 2019. godine), objavljenog na službenim stranicama Grada Vukovara, oglasnoj ploči Grada Vukovara i na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Vukovar, izvršene obrade i analize zaprimljenih prijava te izvršenog motivacijskog razgovora (intervjua) s kandidatkinjama koje su dostavile potpune i pravodobne prijave, izabrana je sljedeća kandidatkinja:

RB IME PREZIME MJESTO BROJ BODOVA
1. VESNA BAKULA VUKOVAR 80Članak 2.
Kandidatkinja je odabrana na temelju kriterija iz otvorenog Trajnog poziva koji su unaprijed određeni Uputama za prijavitelje projekta „ZAŽELI – Program zapošljavanja žena“ (UP.02.1.1.05), a to su:
- nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje bez obzira na duljinu prijave u evidenciji (s naglaskom na starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice, s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem).


Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja te će se objaviti na službenim stranicama Grada Vukovara i Oglasnoj ploči Grada Vukovara.


Članak 4.
Protiv ove Odluke može se izjaviti tužba u zakonom propisanom roku nadležnom sudu.

Članak 5.
Za provođenje ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo Grada Vukovara.GRADONAČELNIK:

Ivan Penava, prof.