Nakon provedenog postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš IV. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Vukovara, Gradonačelnik Grada Vukovara, dana 23. studenog 2022. godine, donio je Odluku da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš IV. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Vukovara.
Odluka je objavljena u "Službenom vjesniku" Grada Vukovara br. 14/2022.

TEKST ODLUKE...