Sukladno članku 58. stavka 1. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti ("Narodne novine" br. 85/15, 121/16 i 99/18) i članka 32., stavka 1., točke 26. Statuta Grada Vukovara („Službeni vjesnik" Grada Vukovara broj 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18 i 2/18 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Vukovara na 19. sjednici, održanoj 13. ožujka 2019. godine, donijelo je Odluku o ugostiteljskoj djelatnosti. Jedna od novosti (članak 8. podstavak 2. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti) je da se uz potpisan i ovjeren zahtjev za produženjem radnog vremena mora dostaviti:
- potvrda o nepostojanju duga prema Gradu Vukovaru ne stariju od 30 dana od dana podnošenja Zahtjeva (pribavlja UO za gospodarstvo, poljoprivredu i međunarodnu suradnju)
- Biljeg - Upravna pristojba od 70,00 kn
- preslika Rješenja (Ureda državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji, Službe za gospodarstvo) o utvrđivanju minimalnih uvjeta za obavljanje ugostiteljske djelatnosti
- potvrda iz Porezne uprave ili izvadak sa e-Porezne o nepostojanju duga s osnove Poreza na potrošnju ne stariju od 30 dana od dana podnošenja Zahtjeva
- dokaz o proslavi (pozivnica, letak ili izjava pod vlastitom odgovornošću).

Pozitivno rješenje donosi se uz uvjet da za ugostitelja koji posluje u navedenom objektu nije donesena mjera ranijeg završetka radnog vremena odnosno da nije pokrenut postupak za skraćenje radnog vremena te da se potpisan i ovjeren zahtjev za produženjem radnog vremena radi organiziranja prigodnih proslava podnosi na propisanom obrascu (Obrazac O-1) najkasnije 7 dana prije same proslave, te da ugostitelj uredno podmiruje sve svoje obveze prema Gradu Vukovaru, ostvaruje minimalne uvjete za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, da nema duga s osnove Poreza na potrošnju.

Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na području grada Vukovara
Obrazac Zahtjeva za produženjem propisanog radnog vremena