Temeljem članka 9., stavka 3. podstavka 3. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine" broj: 85/15 i 121/16) i članka 7. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti („Službeni vjesnik" Grada Vukovara, broj: 9/15) gradonačelnik Grada Vukovara donosi
O D L U K U
o produljenju radnog vremena ugostiteljskih objekata
I.
Produljuje se radno vrijeme svim ugostiteljskim objektima iz skupine „Restorani" i Barovi" na području Grada Vukovara, u zatvorenom i otvorenom prostoru (terase) do 2,oo sata za dan 15. srpnja 2018. godine (nedjelja na ponedjeljak).
II.
Obvezuju se ugostitelji koji će prilagoditi radno vrijeme sukladno točki I. ove Odluke, da poduzmu sve potrebne mjere kako ne bi došlo do remećenja javnog reda i mira u ugostiteljskom objektu i oko objekta te na ispunjavanje posebnih uvjeta iz Zakona o zaštiti od buke („Narodne novine" br. 30/09., 55/13. i 153/13.) i Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave („Narodne novine" br. 145/04.)
III.
Ova Odluka objavit će se sredstvima informiranja Grada Vukovara.

O b r a z l o ž e nj e:

Dana 15. srpnja 2018. g. odigrava se finalna nogometna utakmica Svjetskog prvenstva između Hrvatske i Francuske te se očekuje veliki broj posjetitelja zbog čega je potrebno osigurati odgovarajuće ugostiteljske usluge. Sukladno članku 9., stavku 3. podstavku 3. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti («Narodne novine» broj: 85/15 i 121/16) i članka 7. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti („Službeni vjesnik" Grada Vukovara, broj: 9/15), odlučeno je kao u točki I. ove Odluke.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK

KLASA: 335-01/16-01/1
URBROJ: 2196/01-02-18-14
Vukovar, 13. srpnja 2018.

Gradonačelnik:

Ivan Penava, prof.