GRAD VUKOVAR
POVJERENSTVO ZA PROCJENU
ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA

KLASA: 320-12/17-01/1
URBROJ: 2196/01-1-17-7
Vukovar, 5. rujna 2017.

POZIV ZA PRIJAVU ŠTETE
OD ELEMENTARNE NEPOGODE

Dana 4. rujna 2017.g. proglašena je elementarna nepogoda (suša) za Vukovarsko-srijemsku županiju te pozivamo sve poljoprivredne proizvođače, fizičke i pravne osobe (koji imaju u vlasništvu ili su u zakupu poljoprivrednih površina na području Grada Vukovara - k.o. Vukovar, Borovo naselje, Lipovača, Grabovo, Sotin) da izvrše prijavu štete od elementarne nepogode u roku od 8 dana od proglašenja (zaključno s 12. rujna 2017.)

Prijava šteta se vrši u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu i međunarodnu suradnju (2. kat, ured br. 17) na propisanom obrascu „EN-P".

Potrebna dokumentacija za prijavu štete:

- ispunjen obrazac za prijavu štete (EN-P)
- preslika osobne iskaznice
- preslika Zahtjeva za potporu za 2017.g. (List A i B) od APPRRR
- preslika Ugovora o zakupu / posjedovni ili vlasnički list

Nepotpune prijave i nečitko ispunjeni obrasci za prijavu štete neće se zaprimati.

Povjerenstvo za procjenu štete
od elementarnih nepogoda

 

 

Prilog: Obrazac za prijavu štete