KLASA: UP/I-361-03/15-01/26
URBROJ: 2196/01-2-15-2-LJB
Vukovar, 07.12.2015. godine

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
GRAD VUKOVAR, HR-32000 Vukovar, Dr. Franje Tuđmana 1
- dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za:
- građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa - dva autobusna ugubališza, 3. skupine,
na katastarskim česticama k.č.br. 6024/2, 6058/2 i 6058/3 k.o. Vukovar (Vukovar, Vijeća Europe).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 21.12.2015. godine u vremenu od 9,00 - 11,00 sati, na lokaciji - Grad Vukovar, Upravni odjel za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom, Vukovar, Dr. Franje Tuđmana 1, soba 14/I. kat.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
ADMINISTRATIVNI TAJNIK ZA OBAVLJANJE UPRAVNIH POSLOVA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE
Ljiljana Bandov, građ.teh.