Temeljem članka 75. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 141/22), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koji provode Udruge („Narodne novine“ broj 26/15 i 37/21) i članka 46. stavka 1. točke 9. Statuta Zajednice sportskih udruga grada Vukovara (u daljnjem tekstu: Zajednica), Izvršni odbor Zajednice na 43. sjednici održanoj 27. studenoga 2023., donosi

ODLUKU
o raspodjeli sredstava za sufinanciranje gospodarenja sportskim objektima
kojima upravljaju sportski klubovi u 2024. godini

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se raspodjela sredstava namijenjenih za sufinanciranje gospodarenja sportskim objektima kojima upravljaju sportski klubovi u 2024. godini iz raspoloživih sredstava Grada Vukovara, u ukupnom iznosu od 60.000,00 € (šezdeset tisuća eura), a koja su u Proračunu Zajednice za 2024. godinu raspoređena u:

- Programu javnih potreba u sportu grada Vukovara za 2024. godinu („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 08/23):
a) Sufinanciranje režijskih troškova sportskih građevina kojima upravljaju sportski klubovi – 20.000,00 €
b) Izgradnja, rekonstrukcija, održavanje i opremanje na sportskim građevinama u vlasništvu Grada Vukovara kojima upravljaju sportski klubovi – 40.000,00 €

Članak 2.
Sredstva navedena u točki I. raspoređuju se na temelju provedenog Javnog poziva za sufinanciranje gospodarenja sportskim objektima kojima upravljaju sportski klubovi u 2024. godini i provedene procjene prijedloga Povjerenstva za provjeru propisanih (formalnih) uvjeta i za ocjenjivanje u području sufinanciranja gospodarenja sportskim objektima za 2024. godinu.

Članak 3.
Sredstva navedena u točki I. raspodijeliti će se na sljedeće sportske klubove i u sljedećim iznosima:

1. Hrvatski nogometni klub „Lipovača“, OIB: 56053320917, za sportsku građevinu „Klupske prostorije i stadion HNK Lipovača“, Slavonska 13a, Lipovača, u iznosu 1.900,00 eura za režijske troškove i 3.500,00 eura za gospodarenje i opremanje sportske građevine;
2. Hrvatski nogometni klub „Mitnica“, OIB: 48553629297, za sportsku građevinu „Stadion Mitnica“, Prosina 56, Vukovar, u iznosu 3.000,00 eura za režijske troškove i 8.150,00 eura za gospodarenje i opremanje sportske građevine;
3. Hrvatski nogometni klub „Radnički“, OIB: 16256194567, za sportsku građevinu „Stadion Radnički“, Kolodvorska 2, Vukovar, u iznosu 2.200,00 eura za režijske troškove i 8.000,00 eura za gospodarenje i opremanje sportske građevine;
4. Hrvatski veslački klub „Vukovar“, OIB: 94556431056, za sportsku građevinu „Veslački dom HVK Vukovar“, Parobrodarska 1, Vukovar, u iznosu 4.500,00 eura za režijske troškove i 7.500,00 eura za gospodarenje i opremanje sportske građevine;
5. Nogometni klub „Vuteks Sloga“, OIB: 71226795749, za sportsku građevinu „Stadion NK Vuteks Sloge,“, Sajmište 22a, Vukovar, u iznosu 7.000,00 eura za režijske troškove i 6.000,00 eura za gospodarenje i opremanje sportske građevine;
6. Športski nogometni klub „Dunav“ Sotin, OIB: 72973431193, za sportsku građevinu „Stadion Slavko Šijaković – Šiljo“, J.B. Jelačića 27/b, Sotin, u iznosu 1.400,00 eura za režijske troškove i 1.850,00 eura za gospodarenje i opremanje sportske građevine.

Članak 4.
Na temelju ove Odluke predsjednik Zajednice će s nositeljem projekta sklopiti pojedinačne Ugovore o sufinanciranju gospodarenja sportskim objektima u 2024. godini.

Članak 5.
Za provođenje tehničkog dijela ove Odluke zadužuje se Glavni tajnik Zajednice.

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na mrežnim stranicama Zajednice.

PREDSJEDNIK
Ivan Polhert

URBROJ: 375/23
U Vukovaru, 27. studenoga 2023.