Temeljem članka 46. stavka 1. točke 15. Statuta Zajednice sportskih udruga grada Vukovara, Izvršni odbor Zajednice na 43. sjednici održanoj 27. studenoga 2023., donosi

O D L U K U
o raspodjeli prostora na korištenje sportskim udrugama za provedbu
Programa javnih potreba u sportu grada Vukovara

Članak 1.
Odlukom o raspodjeli prostora na korištenje sportskim udrugama za provedbu Programa javnih potreba u sportu grada Vukovara (dalje u tekstu: Odluka) uređuje se dodjeljivanje prostora u vlasništvu Grada Vukovara, a kojima upravlja Javna ustanova „Sportski objekti Vukovar“, sukladno Ugovoru o suradnji na realizaciji Programa javnih potreba u sportu grada Vukovara sklopljenog između Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar i Zajednice sportskih udruga grada Vukovara (KLASA: 990-01/23-01/8, URBROJ: 2196-1-15-01-23-1 od 27. rujna 2023. godine), na korištenje sportskim udrugama, po okončanju postupka javnog poziva, raspisanog na temelju Odluke raspisivanju javnog poziva za dodjelu prostora na korištenje sportskim udrugama za provedbu Programa javnih potreba u sportu grada Vukovara (URBROJ: 198/23 od 06. listopada 2023.) objavljenog na službenim stranicama Zajednice i Grada Vukovara.

Članak 2.
Po okončanju postupka poziva iz članka 1. ove Odluke, prostori u vlasništvu Grada Vukovara, a kojima upravlja Javna ustanova „Sportski objekti Vukovar“, dodjeljuju se na uporabu udrugama koje udovoljavaju uvjetima propisanim objavljenim pozivom, a sve sukladno ocjeni programa od strane Povjerenstva za provjeru propisanih (formalnih) uvjeta i za ocjenjivanje prijava na javni poziv za dodjelu prostora na korištenje sportskim udrugama za provedbu Programa javnih potreba u sportu grada Vukovara, kako slijedi:
1. Sportska dvorana „Danijel Rehak“
- Košarkaški klub „Borovo“ – oznaka prostora SDT-1
- Boksački klub „Borovo“ – oznaka prostora SDT-2 i SDB-8
- Ženski rukometni klub „Vukovar“ – oznaka prostora SDT-3
- Hrvatski rukometni klub „Borovo“ – oznaka prostora SDT-4
- Kuglački klub „Vodovod grada Vukovara“ – oznaka prostora SDK-5
- Gimnastički klub „Vukovar“ – oznaka prostora SDG-6
- Klub dizača utega „Vukovar“ – oznaka prostora SDD-7
- Atletski klub „Vukovar“ – oznaka prostora SDDC-1
- Vukovarski triatlon klub – oznaka prostora SDDC-2
- Udruga kineziologa grada Vukovara – oznaka prostora SDDC-3
2. Športsko rekreacijski centar „Lijeva bara“
- Boćarski klub „Mitnica“ - oznaka prostora ŠRCLB-P1
- Ženski boćarski klub „Vukovar“ - oznaka prostora ŠRCLB-P2
- Klub odbojke na pijesku „Vukovar“ - oznaka prostora ŠRCLB-P3
- Tenis klub „Mitnica“ - oznaka prostora ŠRCLB-P4
- Boćarski savez Vukovarsko-srijemske županije- oznaka prostora ŠRCLB-P6
- Karate klub „Vukovar 91“ - oznaka prostora ŠRCLB-K1 i K3
- Šahovski klub „Vukovar 91“ - oznaka prostora ŠRCLB-K2
- Nogometno središte Vukovar- oznaka prostora ŠRCLB-K4
3. Plivalište Vukovar
- Vaterpolo klub „Vukovar“ – oznaka prostora PV-1
- Plivački klub „Vukovar – oznaka prostora PV-2
4. Športsko rekreacijski centar „Trpinjska cesta“
- Boćarski klub „Trpinjska cesta“ – oznaka prostora ŠRCTC
5. Tenis tereni „Vukovar“
- Teniski klub „Vukovar“ – oznaka prostora TTV

Članak 3.
(1) Prostori iz članka 2. ove Odluke dodjeljuju se na korištenje na određeno vrijeme u trajanju od 5 godina.
(2) Istekom roka od 5 godina korisniku se može ponovno dodijeliti na korištenje na rok od daljnjih 5 godina.
(3) Dodijeljeni prostor može se koristiti isključivo za provedbu projekta ili programa za koji je dodijeljen što podrazumijeva rad i boravak članova, zaposlenika, volontera i korisnika prijavitelja u prostoru.

Članak 4.
Korisnik prostora iz članka 2. ove Odluke ne smije prostor davati u zakup ili uporabu drugome, a dužan ih je koristiti prema njegovoj namjeni, odnosno u strogo programske svrhe.

Članak 5.
Na temelju ove Odluke predsjednik Zajednice će s nositeljem projekta sklopiti pojedinačne Ugovore o korištenju prostora za provođenje programa javnih potreba u sportu grada Vukovara.

Članak 6.
(1) Ugovor o korištenju prostora prestaje otkazom na način propisan ugovorom iz prethodnog članka.
(2) U slučaju prestanka Ugovora o korištenju prostora, korisnik je u obvezi prostor vratiti Zajednici, slobodan od osoba i stvari, u stanju predaje, odnosno izvršene adaptacije za koju je ishodio suglasnost Zajednice, Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar ili nadležnog tijela Grada Vukovara.

Članak 7.
Za provedbu ove Odluke zadužuje se Glavni tajnik Zajednice.

Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK
Ivan Polhert

Izvršni odbor
URBROJ: 376/23
U Vukovaru, 27. studenoga 2023.