Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima “Narodne novine” br. 91/96, 73/00, 114/01, 79/06,141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17), članka 47. stavka 3. točke 4. Statuta Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18, 2/18 – pročišćeni tekst, 7/19 Odluka Ustavnog suda RH, 3/20, 3/21 i 15/22) i članka 25. Odluke o kriterijima, mjerilima i postupcima za dodjelu nefinancijske podrške u pravima, pokretninama i nekretninama organizacijama civilnog društva („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 7/16 i 1/18), gradonačelnik Grada Vukovara donosi

O D L U K U
o raspodjeli prostora udrugama proisteklim iz Domovinskog rata
od interesa za Grad Vukovar

Članak 1.
Odlukom o raspodjeli prostora udrugama proisteklim iz Domovinskog rata od interesa za Grad Vukovar (dalje u tekstu: Odluka) uređuje se dodjeljivanje prostora u vlasništvu Grada Vukovara u nekretnini na adresi Trg hrvatskih branitelja 1, k.č. broj 1944/1, upisanu u zk. ul. 3566, k.o. Vukovar, na korištenje udrugama proisteklim iz Domovinskog rata, po okončanju postupka javnog natječaja, raspisanog na temelju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za podnošenje prijava za dodjelu prostora u vlasništvu Grada Vukovara na korištenje organizacijama civilnog društva za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro (KLASA: 372-08/23-01/4, URBROJ: 2196-1-02-23-26, od 17. srpnja 2023. godine), objavljenog na službenim stranicama Grada Vukovara.


Članak 2.
Po okončanju postupka natječaja iz točke I. ove Odluke, prostori u vlasništvu Grada Vukovara dodjeljuju se na uporabu udrugama koje udovoljavaju uvjetima propisanim objavljenim natječajem, a sve sukladno ocjeni programa od strane Povjerenstva za dodjelu prostora na korištenje braniteljskim udrugama proisteklim iz Domovinskog rata, kako slijedi:

1. prostor PK2 – Humanitarna udruga „Branitelj pomaže branitelju“, OIB: 34294872897;
2. prostor PK3 – Udruga djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata, OIB: 20313591753;

Članak 3.
(1) Prostori iz članka 2. ove Odluke dodjeljuju se na uporabu na određeno vrijeme u trajanju od 5 godina.
(2) Istekom roka od 5 godina, korisniku se može ponovno dodijeliti na korištenje na rok od daljnjih 5 godina.
(3) Visinu mjesečne naknade po m2 utvrđuje Gradonačelnik svojom odlukom, a iznosi 1,05 €/m2 (bez PDV-a) uvećana za PDV sukladno odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“ br. 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20, 39/22, 113/22 i 33/23).
(4) Mjesečna naknada obuhvaća režijske troškove prostora i troškove javnih usluga te trošak održavanja prostora koji su udruge dužne snositi.

Članak 4.
Korisnici prostora iz članka 2. ove Odluke ne smiju prostore davati u zakup ili uporabu drugome, a dužni su ih koristiti prema njihovoj namjeni, odnosno u strogo programske svrhe.

Članak 5.
Na temelju ove Odluke, gradonačelnik Grada Vukovara će s nositeljima projekata sklopiti pojedinačne Ugovore o korištenju prostora.

Članak 6.
(1) Ugovor o korištenju prostora prestaje otkazom na način propisan ugovorom o korištenju prostora te člankom 43. Odluke o kriterijima, mjerilima i postupcima za dodjelu nefinancijske podrške u pravima, pokretninama i nekretninama organizacijama civilnog društva („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 7/16 i 1/18).
(2) U slučaju prestanka Ugovora o korištenju prostora, korisnik je u obvezi prostor vratiti Gradu Vukovaru, slobodan od osoba i stvari, u stanju predaje, odnosno izvršene adaptacije za koju je ishodio suglasnost nadležnog tijela Grada Vukovara.

Članak 7.
Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za obrazovanje, sport i branitelje, a za financijski dio Upravni odjel za financije i nabavu.

Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

GRADONAČELNIK
Ivan Penava

 

ODLUKA