R E P U B L I K A H R V A T S K A
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

GRAD VUKOVAR
Upravni odjel za društvene djelatnosti

KLASA:402-02/23-01/24
URBROJ:2196-1-4-23-4
U Vukovaru, 25. rujna 2023.

PREDMET: Godišnji plan raspisivanja natječaja za 2024. godinu

Na temelju članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15 i 37/21) i članka 15. Odluke o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 11/17), Grad Vukovar objavljuje Godišnji plan natječaja, javnih poziva i drugih programa sufinanciranja projekata i programa organizacija civilnog društva u 2024. godini iz Proračuna Grada Vukovara.

Godišnji plan izrađen je temeljem analiza dosadašnjih projekata i programa organizacija civilnog društva kojima smo identificirali potrebe u gradu Vukovaru, a sukladno Programu javnih potreba iz područja društvenih djelatnosti Grada Vukovara u 2024. godini („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 08/23), Programu javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Grada Vukovara za 2024. godinu („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 08/23), Programu javnih potreba iz područja branitelja i stradalnika na području grada Vukovara u 2024. godini i Programu javnih potreba u sportu grada Vukovara za 2024. godinu („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 08/23).

Godišnji plan natječaja sadrži popis (broj programa) za dodjelu bespovratnih sredstava projektima i programima organizacija civilnoga društva koje će u 2024. godini, u okviru svojih nadležnosti, raspisati Upravni odjel za društvene djelatnosti, Upravni odjel za obrazovanje, sport i branitelje i Zajednica športskih udruga grada Vukovara.

Iznosom od 828.300,00 EUR iz Proračuna Grada Vukovara planira se sufinancirati više od 210 programa i projekata organizacija civilnoga društva u područjima: osnaživanje civilnog društva, promicanje vrijednosti Domovinskog rata, zdravstvena i socijalno humanitarna zaštita, provedba programa za mlade, javne potrebe u sportu, programi kulture i tehničke kulture i kulturno – turističke manifestacije.

Godišnji plan prikazuje i okvirne rokove raspisivanja i završetka natječaja te potpisivanja ugovora, a informacije u godišnjem planu podložne su dopunama te će biti ažurirane po potrebi.

PROČELNIK

Josip Paloš, mag. iur.

Godišnji plan raspisivanja natječaja za 2024. godinu