R E P U B L I K A H R V A T S K A
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

GRAD VUKOVAR

GRADONAČELNIK

KLASA:402-03/21-01/2
URBROJ:2196/01-02-21-25
Vukovar, 06. prosinca 2021.

Na temelju članka 47. stavka 3. točke 2. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18 i 2/18 – pročišćeni tekst, 7/19 Odluka Ustavnog suda RH, 3/20 i 3/21) i članka 32. stavka 1. Odluke o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 11/17), gradonačelnik Grada Vukovara donosi

ODLUKU
o raspodjeli financijskih sredstava za financiranje programa/projekata iz programske skupine Osnaživanje civilnog društva –
poticanje održivosti neprofitnog sektora i međusektorske suradnje u 2022. godini (Odluka)

I.
Ovom Odlukom utvrđuje se način raspodjele sredstava namijenjenih financiranju prijedloga programa/projekata iz programske skupine Osnaživanje civilnog društva, programskog područja Programi udruga civilnog društva - Potpora aktivnostima, projektima i programima koji potiču održivost neprofitnog sektora i međusektorsku suradnju, a koje će organizacije civilnog društva pokretati samostalno ili u partnerstvu (u daljnjem tekstu Program). Programom se sufinanciraju programi i projekti iz područja zaštite ljudskih prava i razvoja civilnog društva, demokratizacije, zaštite okoliša i održivog razvoja i izvaninstitucionalnog obrazovanja iz raspoloživih sredstava Grada Vukovara, u ukupnom iznosu od 145.000,00 kuna, a koja su u Proračunu Grada Vukovara za 2022. godinu raspoređena u:

- Razdjel R.170, Glava R.170.04., Program R.170.04.01, Aktivnost R.170.04.01.02. (324-01) - Osnaživanje civilnog društva

II.
Sredstva navedena u točki I. raspoređuju se na temelju provedenog Javnog natječaja za financiranje prijedloga programa/projekata iz programske skupine Osnaživanje civilnog društva iz Proračuna Grada Vukovara za 2022. godinu čiji je nositelj Upravni odjel za društvene djelatnosti (u daljnjem tekstu Nadležni upravni odjel) i provedene procjene prijedloga Povjerenstva za financiranje prijedloga programa/projekata iz programske skupine Osnaživanje civilnog društva u 2022. godini (u daljnjem tekstu Povjerenstvo).

 

 

III.
Sredstva navedena u točki I. raspoređuju se na sljedeći način:

 1. Udruga antifašističkih boraca i antifašista grada Vukovara za projekt „Obilježavanje značajnih datuma antifašističke borbe i edukacija mladih na širenju istine o antifašizmu kao civilizacijskoj vrijednosti demokratske Europe“ – 7.000,00kn
 2. Pčelarska udruga „Vukovar 91“ za projekt Edukacija članova pčelarske udruge „Vukovar 91“ – 12.500,00kn
 3. Lions klub Vukovar za projekt Vukovarski kros – Hrvatskoj na ponos – 5.000,00kn
 4. Hrvatska udruga za uzgoj i selekciju sitnih životinja Vukovar 1955 za projekt Udruga uzgajatelja malih životinja „Vukovar-1955“ – 15.000,00kn
 5. PRONI Centar za socijalno podučavanje za projekt Info centar za mlade Vukovar – 13.000,00kn
 6. Pčelarska udruga Cornacum Vukovar za projekt Organoleptičko ocjenjivanje medova i edukacija pčelara – 12.500,00kn
 7. Kinološka udruga „Vukovar“ Vukovar za projekt Nacionalna izložba pasa CAC – HR 2022 – 14.000,00kn
 8. Klub podvodnih aktivnosti „Vukovar“ za projekt Roni-čisti-budi spreman – 17.000,00knđž
 9. Mirovna grupa mladih Dunav za projekt Otvorena učionica za sve – 12.000,00kn
 10. Udruga za podršku žrtvama i svjedocima za projekt „Niste sami tu smo zbog vas - Informirate se!“ – 5.000,00kn
 11. Europski dom Vukovar za program Program rada EDVU-Doprinos razvoju lokalne zajednice 2022. – 32.000,00kn

IV.
Grad Vukovar će javno objaviti rezultate natječaja na mrežnim stranicama Grada Vukovara - https://vukovar.hr/financiranje-udruga

V.
Međusobna prava i obveze između Grada Vukovara i udruga navedenih u točki III. uredit će se Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava.

VI.
Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za društvene djelatnosti.

VII.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.


GRADONAČELNIK

Ivan Penava, prof.