R E P U B L I K A H R V A T S K A
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

GRAD VUKOVAR

GRADONAČELNIK

KLASA:402-03/21-01/3
URBROJ:2196/01-02-21-36
Vukovar, 08. prosinca 2021.

Na temelju članka 47. stavka 3. točke 2. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18 i 2/18 – pročišćeni tekst, 7/19 Odluka Ustavnog suda RH, 3/20 i 3/21) i članka 32. stavka 1. Odluke o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 11/17), gradonačelnik Grada Vukovara donosi

ODLUKU
o raspodjeli financijskih sredstava za financiranje programa/projekata iz programske skupine Zdravstvena i socijalno humanitarna zaštita –
poticanje održivosti neprofitnog sektora i međusektorske suradnje u 2022. godini (Odluka)

I.
Ovom Odlukom utvrđuje se način raspodjele sredstava namijenjenih financiranju prijedloga programa/projekata iz programske skupine Zdravstvena i socijalno humanitarna zaštita, programskog područja Programi udruga civilnog društva - Potpora aktivnostima, projektima i programima koji potiču održivost neprofitnog sektora i međusektorsku suradnju, a koje će organizacije civilnog društva pokretati samostalno ili u partnerstvu (u daljnjem tekstu Program). Programom se sufinanciraju programi i projekti iz područja širenja i razvoja volonterstva, solidarnosti i humanitarnog djelovanja za ranjive skupine, zaštite i skrbi o starijim osobama te unapređenja znanja i vještina za rad sa starijim osobama, osnaživanja osoba s invaliditetom za život u lokalnoj zajednici te njihovo aktivno sudjelovanje u životu lokalne zajednice, unapređenja znanja i vještina osoba s invaliditetom, njihovih članova obitelji i skrbnika, iz raspoloživih sredstava Grada Vukovara, u ukupnom iznosu od 210.000,00 kuna, a koja su u Proračunu Grada Vukovara za 2021. godinu raspoređena u:

- Razdjel R.170, Glava R.170.04., Program R.170.04.01, Aktivnost R.170.04.01.01. (Zdravstvena i socijalno humanitarna zaštita)

II.
Sredstva navedena u točki I. raspoređuju se na temelju provedenog Javnog natječaja za financiranje prijedloga programa/projekata iz programske skupine Zdravstvena i socijalno humanitarna zaštita iz Proračuna Grada Vukovara za 2022. godinu čiji je nositelj Upravni odjel za društvene djelatnosti (u daljnjem tekstu Nadležni upravni odjel) i provedene procjene prijedloga Povjerenstva za financiranje prijedloga programa/projekata iz programske skupine Zdravstvena i socijalno humanitarna zaštita u 2022. godini (u daljnjem tekstu Povjerenstvo).

III.
Sredstva navedena u točki I. raspoređuju se na sljedeći način:
1. Udruga Briga o starim i nemoćnim osobama (BOSINO) za projekt Aktivni u starosti – 9.000,00kn
2. Hrvatska udruga umirovljenika i invalida rada grada Vukovara za projekt Sretni i aktivni u mirovini – 24.000,00kn
3. Podružnica Breza Vukovar za projekt Iskra – 30.000,00kn
4. Udruga žena Vukovar za projekt Uključivanjem do bolje integracije – 20.000,00kn
5. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-srijemske županije za projekt „Koračajte zajedno s nama br. 4“ – 10.000,00kn
6. Udruga osoba s invaliditetom VUKA Vukovar za projekt Lakše do cilja 5 – 12.000,00kn
7. Udruga Lions klub Vukovar za projekt Halo pomoć 2022. – 9.000,00kn
8. Udruga za rekreaciju Fit Infinity fitnes za projekt Vježbajmo s osmjehom– 14.000,00kn
9. Vukovarske iskrice – udruga za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama za projekt Radimo i napredujemo – 19.000,00kn
10. Konjički klub Dunavski raj za projekt Budi aktivan, budi „in“ – 12.000,00kn
11. Udruga udomitelja VSŽ „Zagrljaj“ za projekt Za bolje sutra – 16.000,00kn
12. Udruga za podršku žrtvama i svjedocima za projekt „Zajedno do cilja – Pomoć i podrška osjetljivim društvenim skupinama“ – 5.000,00kn
13. Savez sektora za zapošljavanje, neovisan život i cjelovitu integraciju osoba s invaliditetom Republike hrvatske – Vukovar za projekt Ostvari – 10.000,00kn
14. Udruga „Paloma“ Vukovar za projekt Nastavak rada „Vrtića za siromašne, invalide i starije osobe“ – 8.000,00kn
15. Društvo „Hrvatska žena“ Vukovar za projekt Zlatne godine II – Društveno angažirane, sretne i zdrave! – 12.000,00kn

IV.
Grad Vukovar će javno objaviti rezultate natječaja na mrežnim stranicama Grada Vukovara - https://vukovar.hr/financiranje-udruga

V.
Međusobna prava i obveze između Grada Vukovara i udruga navedenih u točki III. uredit će se Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava.

VI.
Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za društvene djelatnosti.

VII.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.


GRADONAČELNIK

Ivan Penava, prof.