KLASA:402-07/21-01/2
URBROJ:2196/01-21-21
U Vukovaru, 01. prosinca 2021.

PREDMET: Javno izvješće o dodijeljenim sredstvima – EU projekti 2021.
Temeljem čl. 30. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15 i 37/21) i članka 32. Odluke o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 11/17), objavljujemo izvješće o dodijeljenim sredstvima temeljem Javnog natječaja za sufinanciranje EU projekata udruga u 2021. godini, objavljenog 22. ožujka 2021. godine (KLASA:402-07/21-01/2, URBROJ:2196/01-02-21-2) s rokom podnošenja prijedloga do 30. studenoga 2021. godine ili do utroška sredstava.
Ukupno planirana vrijednost Poziva bila je 50.000,00 kuna, raspoređena u području:

- Razdjel R170, Glava R.170.04., Program R.170.04.01., Aktivnost R.170.04.01.02. (Udruge-Osnaživanje civilnog društva – Sufinanciranje EU projekata udruga grada Vukovara)

Grad Vukovar temeljem gore raspisanog Poziva u 2021. godini isplatio je financijska sredstva sljedećim udrugama:

PRIJEDLOZI AKTIVNOSTI UDRUGA ZA UGOVORENE EU PROJEKTE

Red.

Broj

UDRUGE

PRIJEDLOG AKTIVNOSTI

IZNOS U KN

1.      

PRONI Centar za socijalno podučavanje

Budimo inkluzivni

8.000,00

2.      

Udruga žena Vukovar

Nove mogućnosti – bolja socijalna uključenost starijih osoba

8.000,00

3.      

Mirovna grupa mladih Dunav

Volontiranje u Vukovaru

8.500,00

 

UKUPNO IZVRŠENO:

24.500,00

 

PREDVIĐENO:

50.000,00

 

Povjerenstvo za sufinanciranje EU projekata udruga u 2021. godini