U sklopu projekta #posebnakaoiti – Učinimo zajedno da poteškoće postanu mogućnosti! održan je prvi modul edukacija za odgojno - obrazovne djelatnike i djelatnike iz sustava socijalne skrbi u dva grada, Osijeku i Vukovaru. Kroz višesatne edukacije, polaznici su odslušali predavanja na teme: Prve tri godine su najvažnije, Tko su djeca s teškoćama u razvoju, Što kada dijete ne može izraziti svoje želje i potrebe? te Kako doći do nas? i Senzorna integracija – na što se sve odnosi?.

Edukacije su održali Dijana Torić, mag. rehab. educ., Marko Torić, mag. rehab. educ. kao volonter te Tamara Uglješić, bacc. physioth. koja provodi senzornu integraciju u Udruzi roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići. Ukupno je sudjelovalo više od 50 djelatnika iz područja odgojno - obrazovnih institucija i djelatnika iz sustava socijalne skrbi. Polaznici edukacije dobili su osnovne informacije o važnosti prve tri godine za rast, razvoj, poticanje i ranu intervenciju od najranije dobi. Upoznali su se s tradicionalnim i integriranim pristupom rane intervencije koja ja multidisciplinarna i timska, a osim samog djeteta, uključuje i obitelj te činjenicama kako Republika Hrvatska još uvijek nema nacionalnu politiku niti pravni okvir za pružanje usluga rane intervencije, osim inicijative raznih udruga, kao i činjenicom da one nisu pravovremeno i jednako dostupne.

Upoznali su se s osobitostima funkcioniranja i razvojnim poteškoćama koje su prisutne kod djece s oštećenjima vida, oštećenjima sluha, oštećenjima jezično-govorno-glasovne komunikacije i specifičnim teškoćama u učenju (disleksija, disgrafija, diskalkulija), motoričkim poremećajima i kroničnim bolestima; intelektualnim teškoćama, deficitom pažnje/hiperaktivnim poremećajem, poremećajima u ponašanju, poremećajima iz spektra autizma. Kroz predavanje o potpomognutoj komunikaciji, polaznici su stekli osnovna znanja o važnosti potpomognute komunikacije kod djece s teškoćama te su se upoznali s komunikacijskim pomagalima koja se mogu koristiti u radu kao samostalan oblik ili kao podrška obliku komunikacije djeteta: komunikacijske kartice, komunikacijske ploče, komunikacijske knjige, komunikatori, sklopke, softveri i programi za izradu komunikacijskih simbola, programi za učenje slova, brojeva, čitanja, pisanja, računanja, tipkovnice, zamjenski računalni miševi, komunikacijski sustavi koji se aktiviraju pogledom, pametni telefoni, tableti i sl. Putem ovih predavanja polaznici su stekli osnovna znanja o važnosti rane intervencije za djetetov rast i razvoj, osobitostima pojedinih skupina oštećenja kod djece prema kojima ih se može detektirati te mogućnostima i oblicima potpomognute komunikacije kako bi se dalje postupalo u smjeru što bolje integracije djeteta u njegovu sredinu.

Cilj edukacije o senzornoj integraciji (SI) je bio približiti polaznicima važnost i značaj poticanja razvoja djece putem vestibularnih, taktilnih, proprioceptivnih, auditivnih, vizualnih, oralnih i olfaktornih stimulacija, kako utjecati na razvoj kognitivnih, komunikacijskih i motoričkih sposobnosti djeteta stimulacijom svih osjeta, na koji način prevenirati moguće poteškoće u razvoju djeteta na području razvoja obrade senzoričkih podražaja, govora, pažnje, mišljenja i ponašanja, kako poticati dječju potrebu za igrom kroz pokret i stimulaciju osjetila te kako stvoriti stimulativno okruženje u cilju poticanja cjelokupnog razvoja djeteta.

Sadržaj edukacije je obuhvatio uvod u teoriju senzorne integracije, osjetila, osjete i percepciju, mozak i senzornu integraciju, znakove disfunkcije i obilježja ponašanja po osjetnim područjima, model procjene teškoća senzorne integracije, poticajna SI okolina i oprema kao i primjena SI postupaka i strategija. Završetkom edukacije polaznici su upoznati s važnosti učenja putem osjetila u interakciji vlastitog tijela i okruženja. Razumjeli su utjecaj osjetnih podražaja na razvoj mozga.

Polaznici su naučili prepoznati loša stanja osjetne obrade kod djece i adolescenata te kako ih uputiti na daljnju procjenu u svrhu izrade individualiziranih programa poticanja senzorne integracije kao i prikladnim aktivnostima koje doprinose poticanju senzorne integracije.