Temeljem članka 11. Odluke o korištenju javnih površina ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 6/20), članka 4. Pravilnika o određivanju naknade za korištenje zemljišta na javnim površinama ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 7/20) i članka 29. st. 2 Odluke o komunalnom redu ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 10/17), gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje

 

N A T J E Č A J
za davanje u zakup stupova javne rasvjete u svrhu postavljanja reklamnih panoa na području grada Vukovara

Članak 1.

Raspisuje se Natječaj za davanje u zakup stupova javne rasvjete u svrhu postavljanja reklamnih panoa na području grada Vukovara u sljedećim ulicama:
1. Trpinjska cesta – 100 stupova,
2. Dvanaest redarstvenika – 55 stupova,
3. Kudeljarska – 61 stup,
4. Vinkovačka – 37 stupova,
5. Priljevo – 122 stupa,
6. Europske unije – 18 stupova,
7. Nikole Andrića – 10 stupova
8. Stjepana Radića – 15 stupova,
9. B. J. Jelačića – 74 stupa,
10. Matice Hrvatske – samo metalni stupovi- 11 stupova
11. Sajmište – 6 stupova.
12. Trg Slavija – 3 stupa
13. raskrižje Bogdanovačke, Zagorske i M. A. Reljkovića – 1 stup.

Članak 2.

Reklamni panoi moraju imati ujednačen izgled, površinu do 1 m2, smiju se postaviti na visini na kojoj neće ugrožavati promet vozila i pješaka i na način da ne oštećuju stupove javne rasvjete, ne ometaju njihovu funkciju i cestovni promet.
Prije postavljanja obavezno je usuglašavanje izgleda sa Gradom Vukovarom. Na jedan stup javne rasvjete može se postaviti jedan reklamni pano.
Obaveza zakupnika je redovito čišćenje i održavanje postavljenih reklamnih panoa.

 

Članak 3.

Početna cijena mjesečnog zakupa zemljišta utvrđuje se:
- za lokacije 7., 8. i 12. (I. zona) u iznosu od 40,00 kn/m²,
- za lokaciju 2. (II. zona) u iznosu od 30,00 kn/m2,
-za lokacije 1., 3., 4., 5., 6., 9., 10., i 11. (III. zona) u iznosu od 20,00 kn/m2.

 

 

Članak 4.

Stupovi javne rasvjete iz članka 1. ovog Natječaja daju se u zakup na vrijeme od 5 (slovima: pet) godina.

 

Članak 5.
Na službenoj Internet stranici Grada Vukovara uz tekst natječaja bit će priložene grafičke situacije položaja stupova javne rasvjete po ulicama.

Članak 6.
Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju:
- fizičke osobe državljani Republike Hrvatske,
- strani državljani kojima je izdana poslovna dozvola,
- pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i
- inozemne pravne osobe koje su u Republici Hrvatskoj osnovale podružnicu,
ako su registrirani za obavljanje djelatnosti koja je predviđena za lokaciju, te ako nemaju dospjelih nepodmirenih dugovanja prema Gradu Vukovaru.

 

Članak 7.

Ponuditelji koji sudjeluju na Natječaju dužni su uplatiti jamčevinu u iznosu od 10 % od početnog iznosa mjesečne zakupnine.
Jamčevina se uplaćuje na IBAN Grada Vukovara broj: HR7525000091851800005, model HR24, poziv na broj 5738 - OIB
Ponuditelju koji ne uspije sa svojom ponudom uplaćena će se jamčevina vratiti odmah po donošenju Odluke o izboru najpovoljnije ponude, a najpovoljnijem ponuditelju jamčevina će se uračunati u zakupninu.
Ponuditelj čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, u slučaju odustajanja od ponude gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

Članak 8.

Najpovoljnija ponuda je ona koja uz ispunjenje uvjeta iz Natječaja sadrži i najvišu ponuđenu mjesečnu zakupninu.

Članak 9.

Pisana ponuda mora sadržavati:
1. ime i prezime, OIB, prebivalište, odnosno naziv i sjedište ponuditelja,
2. presliku obrtnice ako je ponuditelj obrtnik, presliku rješenja o upisu u sudski registar za
pravne osobe odnosno presliku poslovne dozvole ako je ponuditelj stranac, odnosno rješenje o upisu u registar OPG-a,
3. brojkama i slovima točno ispisan iznos mjesečne zakupnine po 1m²,
4. lokacije i broj stupova javne rasvjete,
5. dokaz o uplati jamčevine,
6. izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o nepostojanju nepodmirenih dospjelih dugovanja prema Republici Hrvatskoj i Gradu Vukovaru, ne starije od 30 dana,
7. presliku broja tekućeg ili žiro računa ponuditelja na koji će se izvršiti povrat uplaćene jamčevine u slučaju da isti nije najpovoljniji ponuditelj,
8. izjavu ponuditelja kojom se obvezuje da će u slučaju da njegova ponuda bude prihvaćana, sklopiti ugovor o zakupu na njegov trošak
9. izjavu ponuditelja da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja te da njegova ponuda ostaje na snazi 30 dana računajući od dana otvaranja ponuda
10. ispise grafičkih situacija iz kojih će biti vidljivi položaji stupova javne rasvjete koje se želi zakupiti po ulicama (grafičke situacije položaja stupova javne rasvjete bit će objavljene uz tekst natječaja na službenoj Internet stranici Grada Vukovara)

Članak 10.

Pisane ponude s pripadajućim dokazima i prilozima i ponuđenom visinom zakupnine ponuditelji su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici putem pisarnice Grada Vukovara ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu:

Grad Vukovar,
Dr. Franje Tuđmana br. 1, 32000 Vukovar,
s naznakom "Ponuda za zakup stupova javne rasvjete u svrhu postavljanja reklamnih panoa – ne otvarati"

Rok za dostavljanje ponuda je 15 dana od dana objave Natječaja u "Vukovarskim novinama" i objave na službenoj internet stranici Grada Vukovara www.vukovar.hr.
Danom predaje prijave smatra se dan predaje prijave u pisarnicu Grada Vukovara, odnosno dan predaje prijave na poštu preporučenom pošiljkom.

 

Članak 11.

Javno otvaranje ponuda održat će se u utorak, 09. veljače 2021. god. u prostorijama uprave Grada Vukovara, s početkom u 09,00 sati.
Ponuditelji imaju pravo biti nazočni otvaranju ponuda osobno ili putem punomoćnika uz punomoć za zastupanje ovjerenu kod javnog bilježnika.
Nepotpune i nepravodobne neće se razmatrati.
U slučaju da dva ili više ponuditelja ponude jednaku zakupninu, usmenim nadmetanjem između tih ponuditelja utvrdit će se najpovoljnija ponuda.

Članak 12.

Odluka o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja bit će dostavljena svim ponuditeljima pisanim putem u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnije ponude.

 

Članak 13.

 

U slučaju odustajanja prvog najpovoljnijeg ponuditelja od ponude iz bilo kojeg razloga isti gubi pravo na povrat jamčevine.

 

Članak 14.

U slučaju odustajanja prvog najboljeg ponuditelja, najboljim ponuditeljem smatrati će se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja.

Članak 15.

Ukoliko ne pristigne niti jedna ponuda, Natječaj ostaje otvoren dok se ne javi prvi ponuditelj kojem će se zemljište dati u zakup u visini početnog iznosa zakupnine a najduže do 1 godine od dana objave Natječaja.

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK

KLASA: 944-15/21-01/2
URBROJ: 2196/01-02-21-3
Vukovar, 18. siječnja 2021. godine

Gradonačelnik
Ivan Penava, prof.

Grafički prikazi lokacija stupova javne rasvjete po ulicama na koje je moguće postavljati reklame:

 1. Ulica XII redarstvenika od križanja s ulicom Dr. Ante Starčevića do kraja
 2. Ulica XII redarstvenika od kružnog toka do križanja s ulicom Dr. Ante Starčevića
 3. Ulica Bana Josipa Jelačića od ulice Petri skela do ulice Vučedol
 4. Ulica Bana Josipa Jelačića od ulice Vučedol do Memorijalnog groblja branitelja
 5. Ulica Bana Josipa Jelačića od Vodotornja do križanja s ulicom Petri skela
 6. Kudeljarska ulica
 7. Ulica Matice Hrvatske
 8. Ulice Nikole Andrića, Stjepana Radića i Trg Slavija
 9. Ulica Priljevo od Kauflanda do Kudeljarske ulice
 10. Ulica Priljevo od nadvožnjaka kod Luke Vukovar do Kauflanda
 11. Raskrižje ulica Bogdanovačka i Zagorska
 12. Ulica Sajmište
 13. Ulica Trpinjska cesta od Jadranske ulice do Hercegovačke ulice
 14. Ulica Trpinjska cesta od k.č. 1913 do kraja
 15. Ulica Trpinjska cesta od kružnog toka do Jadranske ulice
 16. Ulica Vinkovačka cesta