Na temelju odredbi članka 47. stavka 3. točke 5. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik” Grada Vukovara, broj 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18, 2/18 - pročišćeni tekst, 7/19 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 3/20) i članka 47. Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara, broj 10/16, 8/18, 3/20 i 8/20) i Odluke o osnivanju prava građenja na temelju javnog prikupljanja ponuda („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara, broj 12/20), gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje

N A T J E Č A J
za osnivanje prava građenja na temelju javnog prikupljanja ponuda

 

1. PREDMET I SVRHA NATJEČAJA
Objavljuje se natječaj radi osnivanja prava građenja, koje će biti osnovano na zemljištu površine 70.000 m2, na južnom dijelu k.č. broj 17 k.o. Vukovar, upisano u zk.ul.br. 9946 k. o. Vukovar, koje će biti formirano kao građevinska parcela sukladno aktu nadležnog upravnog tijela, radi izgradnje sportsko-rekreacijske površine – igrališta s pratećim sadržajima.
Smještaj i prikaz prostora predmetnog zemljišta prikazan je na grafičkom prikazu koji ponuditelji mogu dobiti na uvid, sukladno odredbi točke 13. ovog Natječaja.
Predmetno zemljište u naravi predstavlja neizgrađeno građevinsko zemljište. Na predmetnoj građevinskoj čestici zabilježeno je svojstvo kulturnog dobra za Kulturno-povijesnu cjelinu Bata Ville.
Buduća građevinska parcela na kojoj će biti osnovano pravo građenja prenosi se po tzv. sistemu „viđeno-kupljeno“, što isključuje prigovore bilo koje vrste na stanje i kvalitetu zemljišta na kojemu će pravo građenja biti osnovano.

2. NAČIN PROVOĐENJA POSTUPKA NATJEČAJA
Pravo građenja osniva se i prenosi sklapanjem ugovora s najpovoljnijim ponuditeljem izabranim u postupku javnog natječaja na temelju javnog prikupljanja ponuda.
Ovaj natječaj će biti objavljen na službenoj internetskoj stranici Grada Vukovara i u „Vukovarskim novinama“.

3. ROK NA KOJI SE OSNIVA PRAVO GRAĐENJA
Pravo građenja se osniva pravnim poslom – ugovorom o osnivanju prava građenja na rok od 99 godina.

4. NAKNADA ZA PRAVO GRAĐENJA
Početni ukupni iznos naknade za pravo građenja iznosi 1.386.000,00 kuna. Naknada se plaća u jednakim godišnjim obrocima, stoga početni iznos godišnje naknade za pravo građenja iznosi 14.000,00 kuna. U vrijednost naknade za pravo građenja nije uračunat PDV.
Prvi obrok naknade mora se uplatiti u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ugovora o osnivanju prava građenja, a svaki sljedeći obrok dospijeva na naplatu na dan koji po broju i mjesecu odgovara danu dospijeća prvog obroka.
Revalorizacija tržišne vrijednosti naknade za pravo građenja će se izvršiti svakih 10 godina od dana sklapanja ugovora o pravu građenja. Tržišna vrijednost naknade za pravo građenja utvrđuje se sukladno posebnom propisu kojim se uređuje procjena vrijednosti nekretnina.
Nositelj prava građenja uknjižbu prava građenja na svoje ime na novoformiranu građevnu česticu temelji na ugovoru o osnivanju prava građenja i dodatku istom ugovoru, koji će biti sklopljen nakon formiranja građevne čestice i potvrde Grada o uplati prvog obroka naknade.

 

 

5. JAMČEVINA
Ponuditelji su dužni prije javnog otvaranja pisanih ponuda uplatiti jamčevinu u iznosu ponuđene jednogodišnje naknade za pravo građenja (bez PDV-a). Jamčevina se uplaćuje na račun Grada Vukovara i to: IBAN HR7525000091851800005, model 24, poziv na broj 7889 – OIB ponuditelja.
Nakon donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja jamčevina će se odabranom ponuditelju uračunati u naknadu za osnovano pravo građenja, a ostalim ponuditeljima jamčevina će se vratiti u roku 15 dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. Prilikom vraćanja jamčevine, ponuditelj kojem se vraća jamčevina nema pravo na kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate.
Ako ponuditelj ili njegov punomoćnik nije predao ponudu nakon što je uplatio jamčevinu, smatra se da je odustao od natječaja i nema pravo na povrat jamčevine.

6. SUBJEKTI KOJI MOGU SUDJELOVATI NA NATJEČAJU
Pravo sudjelovanja na javnom prikupljanju ponuda imaju:
1. sve fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i državljani članica Europske unije,
2. sve pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije,
3. sve ostale fizičke i pravne osobe ako ispunjavaju propisane uvjete za stjecanje prava vlasništva na području Republike Hrvatske kako je propisano osmim dijelom Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

7. POPIS DOKUMENTACIJE KOJU PONUDA MORA SADRŽAVATI
1. ispunjen ponudbeni list (obrazac se nalazi u privitku natječaja na službenoj internetskoj stranici Grada Vukovara: www.vukovar.hr)
2. dokumentacija koja sadrži osnovne podatke o ponuditelju uz dostavu odgovarajućih dokaza (OIB, dokaz o prebivalištu, odnosno sjedištu ponuditelja, dokaz o državljanstvu, odnosno podatke iz sudskog registra za pravne osobe i drugo)
3. izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o nepostojanju dospjelog nepodmirenog dugovanja prema:
a) državnom proračunu (potvrda Porezne uprave),
b) gradskom proračunu (potvrda Upravnog odjela za financije i nabavu Grada Vukovara) i
c) trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Vukovara (potvrde trgovačkih društava: Tehnostan d.o.o., Komunalac d.o.o., Vodovod grada Vukovara d.o.o., Razvojna agencija Vukovar d.o.o., Hrvatski radio Vukovar d.o.o. i Vukovarska gospodarska zona d.o.o.).
Potvrde iz ove točke ne smiju biti starije od 30 dana od dana objave ovog Natječaja.
4. dokaz o solventnosti ponuditelja
5. dokaz o izvršenoj uplati jamčevine
6. izjavu ponuditelja da se obvezuje u slučaju da njegova ponuda bude prihvaćena sklopiti ugovor o osnivanju prava građenja u obliku ovršne isprave na njegov trošak, da u cijelosti prihvaća uvjete iz Natječaja te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana računajući od dana otvaranja ponuda
7. opisni prijedlog investicijskog zahvata s opisom građevine koja se namjerava graditi, planiranim iznosom investicije i troškovima ulaganja, brojem novozaposlenih osoba, opisom sadržaja koji će biti smješteni u građevini, detaljno obrazloženom svrhom investicije i fiksnim rokovima izgradnje. Svi rokovi moraju biti u skladu sa zahtjevima i uvjetima iz ovog Natječaja.
8. izjavu o zajamčenom iznosu investicije
9. presliku broja tekućeg ili žiro računa ponuditelja na koji će se izvršiti povrat uplaćene jamčevine u slučaju da isti nije najpovoljniji ponuditelj.

Napomena:
Pri izradi ponude ponuditelj se mora pridržavati svih zahtjeva i uvjeta iz ovog Natječaja. Trošak pripreme i podnošenja ponude u cijelosti snosi ponuditelj. Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Ukoliko je neki od dokumenata na stranom jeziku, ponuditelj obavezno uz izvornik dokumenta mora priložiti i njegov ovjereni prijevod na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača. U ponudi se ne smije ništa prepravljati, jer će se takva ponuda smatrati nevaljanom i neće se razmatrati. Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.
Osnivač prava građenja zadržava pravo odustati od osnivanja prava građenja i poništiti natječaj u svako doba prije potpisivanja ugovora te pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema natjecateljima kao ni troškove sudjelovanja natjecatelja na natječaju, osim obveze na povrat uplaćene jamčevine.
Rok valjanosti ponude je najmanje 90 dana od dana isteka roka za predaju ponuda, a ponuda obvezuje ponuditelja do isteka roka valjanosti ponude.
8. KRITERIJI ZA DONOŠENJE ODLUKE O NAJPOVOLJNIJEM PONUDITELJU
Kriterij odabira ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda.
Kriteriji odabira i njihov relativni značaj prikazani su u tablici u nastavku.

Kriteriji za odabir ekonomski najpovoljnije ponude i njihov relativan značaj:
R.br. Kriterij Broj bodova
1. Ponuđeni iznos naknade za pravo građenja (KR1) 50
2. Zajamčeni iznos investicije (KR2) 50
UKUPNO 100

KR1 - Ponuđeni iznos naknade za pravo građenja
Osnivač prava građenja kao jedan od kriterija određuje Ponuđeni iznos naknade za pravo građenja. Maksimalan broj bodova koji ponuditelj može ostvariti u okviru kriterija Ponuđeni iznos naknade za pravo građenja je 50 bodova.
Ponuditelj čiji je Ponuđeni iznos naknade za pravo građenja najviši ostvarit će maksimalan broj bodova. Bodovne vrijednosti ponuda drugih ponuditelja će se određivati korištenjem sljedeće formule:

broj bodova = __ponuđeni iznos naknade za pravo građenja__ x 50
najviši ponuđeni iznos naknade za pravo građenja

KR2 - Zajamčeni iznos investicije
Osnivač prava građenja kao jedan od kriterija određuje Zajamčeni iznos investicije. Maksimalan broj bodova koji ponuditelj može ostvariti u okviru kriterija Zajamčeni iznos investicije je 50 bodova.
Ponuditelj čiji je Zajamčeni iznos investicije najviši ostvarit će maksimalan broj bodova. Bodovne vrijednosti ponuda drugih ponuditelja će se određivati korištenjem sljedeće formule:

broj bodova = __ zajamčeni iznos investicije___ x 50
najviši zajamčeni iznos investicije

 

Izračun ekonomski najpovoljnije ponude
Ekonomski najpovoljnija ponuda izračunavat će se zbrojem ostvarenih bodova po oba kriterija tj. sljedećom formulom: ENP=KR1+KR2.
Osnivač prava građenja naglašava da će se najpovoljnijom ponudom smatrati ponuda koja ostvari najveći broj bodova zbrajanjem ostvarenih bodova po kriterijima.
Osnivač prava građenja posebno napominje da će se za slučaj odustajanja najpovoljnijeg ponuditelja izvršiti ponovno rangiranje preostalih ponuditelja te će se najpovoljnijom ponudom smatrati sljedeća ponuda koja je prema kriterijima ostvarila najviši broj bodova.

9. SKLAPANJE UGOVORA I POSLJEDICE ODUSTANKA OD PONUDE
Nakon što Povjerenstvo utvrdi najpovoljniju ponudu, a Gradonačelnik donese Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, odabrani ponuditelj je dužan sklopiti ugovor o osnivanju prava građenja u roku 30 dana od dana donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, u suprotnom gubi pravo na povrat jamčevine.

Osnivač prava građenja neće potpisati ugovor o osnivanju prava građenja prije nego od ponuditelja primi:
1. zadužnicu na iznos 10% ukupnog iznosa investicije, kao jamstvo da će nositelj prava građenja u ugovorenim rokovima sukladno opisnom prijedlogu iz ponude završiti ponuđenu izgradnju. Zadužnica mora biti valjana i naplativa do navedenog roka završetka izgradnje. Navedena zadužnica vratit će se nositelju prava građenja u roku od 8 dana od dana pravomoćnosti uporabne dozvole.
2. zadužnicu na iznos ponuđenog desetogodišnjeg iznosa naknade za pravo građenja, kao jamstvo da će nositelj prava građenja plaćati naknadu za osnivanje prava građenja i sve druge tražbine nastale zbog neizvršavanja ugovornih obveza u rokovima. Rok naplativosti zadužnice je 10 godina od dana izdavanja. Nositelj prava građenja dužan je odmah po isteku roka naplativosti reizdati navedenu zadužnicu ili izdati drugi odgovarajući instrument osiguranja plaćanja na naredni rok od 10 godina te tako sve do prestanka prava građenja.

 

10. ROKOVI, UVJETI I OSIGURANJE ZA ISPUNJENJE UGOVORNIH OBVEZA
Nositelj prava građenja dužan je izgraditi građevinu (s tim da se dovršetkom izgradnje smatra ishođenje uporabne dozvole) sukladno opisnom prijedlogu investicijskog zahvata u roku navedenom u ponudbenom listu, koji ne može biti duži od 7 godina od dana sklapanja ugovora o osnivanju prava građenja.
Utvrđuje se da je izgradnja u rokovima bitan sastojak ugovora o osnivanju prava građenja, stoga ukoliko nositelj prava građenja ne izvrši izgradnju sukladno opisnom prijedlogu investicijskog zahvata u ugovorenim rokovima, ugovor se smatra raskinutim, a nositelj prava građenja dužan je osnivaču prava građenja isplatiti štetu u iznosu 10% ukupnog iznosa investicije, bez obveze osnivača prava građenja da nositelju prava građenja naknadi vrijednost radova do raskida ugovora o pravu građenja. Stranke nadalje navedeni iznos smatraju štetom koju trpi osnivač prava građenja te isti ugovaraju kao paušalizirani iznos naknade štete (liquidated damages) te se stranke odriču obveze dokazivanja stvarno nastale štete, jer je istu u vrijeme zaključenja ugovora nemoguće utvrditi u novčanom ekvivalentu.

11. OSTALI BITNI SASTOJCI UGOVORA O PRAVU GRAĐENJA
Ugovor o osnivanju prava građenja mora biti sklopljen kao ovršna isprava sukladno odredbama zakona kojim se uređuje ovrha i zakona kojim se uređuje javno bilježništvo.
Nositelj prava građenja može od nadležnog tijela ishoditi odobrenje za građenje na predmetnom zemljištu i graditi na temelju tog odobrenja.
Ugovor će se raskinuti ako nad nositeljem prava građenja bude otvoren stečajni postupak ili bilo koji drugi postupak s ciljem prestanka njegovog pravnog subjektiviteta ili ovršni postupak u kojem je kao predmet ovrhe navedeno pravo građenja.
Ispunjavanje uvjeta iz ponude temeljem koje je sklopljen ugovor predstavlja bitan sastojak ugovora te osnivač prava građenja ima pravo raskinuti ugovor ukoliko utvrdi da nositelj prava građenja više ne ispunjava te uvjete.
Nositelj prava građenja može prenijeti pravo građenja na drugu osobu uz suglasnost tijela ovlaštenog za odlučivanje. U slučaju prijenosa prava građenja na drugu osobu bez suglasnosti tijela ovlaštenog za odlučivanje ugovor smatra raskinutim.
Nositelj prava građenja može opteretiti pravo građenja na rok na koji je osnovano pravo građenja uz suglasnost tijela ovlaštenog za odlučivanje.
U slučaju raskida ugovora zbog krivnje nositelja prava građenja, nositelj prava građenja nema pravo na povrat dotad uplaćene naknade na ime prava građenja, dužan je platiti sve dospjele naknade na ime prava građenja te se odriče bilo kakvih odštetnih zahtjeva prema osnivaču prava građenja.
Ukoliko se ugovor raskida krivnjom nositelja prava građenja, osnivač prava građenja može u roku 30 dana od dana raskida ugovora pozvati nositelja prava građenja da o svom trošku i riziku ukloni izvedene radove ili to može o trošku nositelja prava građenja izvršiti osnivač prava građenja.
Nositelj prava građenja dozvoljava osnivaču prava građenja da bez njegovog daljnjeg pitanja ili odobrenja izvrši brisanje prava građenja u slučaju raskida ugovora zbog neizvršavanja ugovornih obveza u rokovima i na način određen ugovorom.
Na sadržaj, prijenos, zaštitu i prestanak prava građenja primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje vlasništvo i druga stvarna prava.

12. PODNOŠENJE I OTVARANJE PONUDA
Rok za dostavljanje ponuda je 15 dana od dana objave natječaja u „Vukovarskim novinama“ i na službenoj internetskoj stranici Grada Vukovara (www.vukovar.hr.), zaključno s danom 8. veljače 2021. godine.
Pisane ponude s pripadajućim dokazima i prilozima i ponuđenim iznosom naknade za osnivanje prava građenja ponuditelji su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici preporučenom poštanskom pošiljkom ili osobno putem pisarnice Grada Vukovara (ured br. 1) na adresu:

Grad Vukovar,
Dr. Franje Tuđmana br. 1, 32000 Vukovar
"Ponuda za Natječaj za osnivanje prava građenja na nekretnini
(k.č. broj 17 k.o Vukovar) u vlasništvu Grada Vukovara – ne otvaraj"

 

Danom predaje ponude se smatra dan predaje ponude u pisarnici Grada Vukovara, odnosno dan predaje ponude na poštu preporučenom pošiljkom.
Javno otvaranje ponuda održat će se 12. veljače 2021. godine u 9:00 sati u prostorijama Grada Vukovara, uz obaveznu prethodnu najavu radi osiguranja pridržavanja propisanih epidemioloških mjera.
Ponuditelji imaju pravo biti nazočni otvaranju ponuda osobno ili putem punomoćnika. Punomoćnik je dužan najkasnije do otvaranja ponuda Povjerenstvu dostaviti punomoć za zastupanje (za fizičke osobe punomoć ovjerenu kod javnog bilježnika, a za pravne osobe punomoć potpisanu od zakonskog zastupnika).

13. DODATNE INFORMACIJE
Sve dodatne informacije vezane za Natječaj mogu se zatražiti u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Grada Vukovara, Dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar, ured br. 12, svakog radnog dana u vremenu od 8.00 do 14.00 sati, na telefon: 032/456-561 ili na adresu elektroničke pošte Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

14. ZAVRŠNE ODREDBE
Sve troškove vezano uz ovjeravanje ugovora o pravu građenja, trošak postupka upisa osnivanja prava građenja u zemljišnoj knjizi, kao i eventuralne druge troškove, poreze i pristojbe snosit će nositelj prava građenja.
Za slučaj nastupa izmijenjenih okolnosti nakon zaključenja ugovora, isti je moguće u pisanom obliku izmijeniti do dovršetka izgradnje u slučaju da ponuda odabranog ponuditelja i nadalje bude najpovoljnija po kriterijima iz točke 8. ovoga Natječaja. Za slučaj da ponuda odabranog ponuditelja za slučaj nastupa izmijenjenih okolnosti ne bude najpovoljnija prema kriterijima iz točke 8. ovoga Natječaja, ugovor se raskida, a nositelj prava građenja dužan je osnivaču prava građenja isplatiti štetu u iznosu 10% ukupnog iznosa investicije investicije budući da nije izvršio ponuđenu izgradnju u ugovorenim rokovima sukladno opisnom prijedlogu iz ponude, bez obveze osnivača prava građenja da nositelju prava građenja naknadi vrijednost radova do raskida ugovora o pravu građenja. Stranke nadalje navedeni iznos smatraju štetom koju trpi osnivač prava građenja te isti ugovaraju kao paušalizirani iznos naknade štete (liquidated damages) te se stranke odriču obveze dokazivanja stvarno nastale štete, jer je istu u vrijeme zaključenja ugovora nemoguće utvrditi u novčanom ekvivalentu.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK

KLASA: 944-01/21-01/2
URBROJ: 2196/01-02-21-1
Vukovar, 15. siječnja 2021. godine

Gradonačelnik
Ivan Penava, prof.

PONUDBENI LIST...