Grad Vukovar obavještava sudionike Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Vukovara od 14. ožujka 2022. godine da je Gradsko vijeće na 14. sjednici održanoj 29. prosinca 2022. godine donijelo Odluku o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području grada Vukovara, koja je sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu dostavljena Ministarstvu poljoprivrede na suglasnost. Odluka je objavljena u „Službenom vjesniku“ Grada Vukovara broj: 15/22, na oglasnoj ploči Grada Vukovara i na mrežnoj stranici Grada Vukovara na sljedećim poveznicama:

Odluka 
Državno poljoprivredno zemljište – zakup