Na temelju članka 88. Stavak 1. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13), Upravni odjel za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Grada Vukovara, kao nositelj izrade upućuje

O B A V I J E S T

o izradi III. Izmjena i dopuna
Generalnog urbanističkog plana grada Vukovara

Ovim putem obavještava se javnost da je temeljem Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 2/17/), koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Vukovara na svojoj 34. sjednici održanoj dana 22. veljače 2017. godine, započet postupak izrade predmetnog plana.

Detaljnije informacije o tijeku izrade prostornog plana mogu se dobiti u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Grada Vukovara, Vukovar, Dr. Franje Tuđmana 1, ili na telefon 032/456-572.

Privremena pročelnica
Lidija Nikšić, dipl. iur.