POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA
KLASA:112-01/19-01/15
URBROJ:2196/01-1-20-24
Vukovar, 8. siječnja 2020.

Na temelju članka 20. stavka 4. podstavak 5 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine" broj 86/08, 61/11 i 4/18), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto vježbenika/ce, radi osposobljavanja za obavljanje poslova radnog mjesta viši referent u uredu gradonačelnika, na određeno vrijeme od 12 mjeseci, objavljenog u Narodnim novinama 13. prosinca 2019. godine i na službenim web stranicama Grada Vukovara, objavljuje

RANG LISTU KANDIDATA
Prema ukupnom broju bodova

Nakon pisanog testiranja i intervjua provedeno je bodovanje cjelokupnog postupka temeljem kojeg su kandidati ostvarili slijedeći broj bodova:

1.Toni Bačić               17,5 bodova
2. Jelena Kojić            15 bodova
3. Radmila Stanković 14 bodova
4. Dejan Zlojić            13,8 bodova
5. Anamarija Rogić    10,6 bodova

Rang lista objavljuje se na oglasnoj ploči Grada Vukovara i web stranici Grada Vukovara www.vukovar.hr.

                                                                       Povjerenstvo za provedbu natječaja