{gallery}2015/09/24/02{/gallery} U sklopu Projekta Vukovar započele su sljedeće aktivnosti:
Za Ugovor o Izvođenju radova u perifernim naseljima Vukovara na izgradnji objekata vodoopskrbnog sustava i sustava odvodnje, ugovorni izvođač radova je zajednica izvođača "EURCO d.d, OSIJEK-KOTEKS d.d, IZGRADNJA -VVK d.o.o., , AMM d.o.o
Vrijednost ugovorenih radova je 78.038.511,58 kuna bez PDV-a
Do sada su u sklopu ovoga Ugovora 24.08.2015. započeli radovi na komponenti ugovora IZGRADNJA SPOJNOG CJEVOVODA RASKRIŽJE – VERA
Dok je za ostale komponente Ugovora i tijeku izrada Izvedbenih projekata.

Za Ugovor o Izvođenju radova Rekonstrukcije i sanacije sustava vodoopskrbe i javne odvodnje Vukovara te nastavak izgradnje sustava odvodnje u središnjim dijelovima Vukovara, ugovorni izvođač je zajednica izvođača "SOKOL d.o.o. , GP KRK d.d., AQUATERM d.o.o, GORAN I ZORAN d.o.o, IND-EKO d.o.o., AKTIV GLOBAL
Vrijednost ugovorenih radova je 89.145.472,75 kuna bez PDV-a
Do sada su u sklopu ovoga Ugovora 28.08.2015. započeli radovi na komponenti ugovora IZGRADNJA KOLEKTORA U VOĆINSKOJ ULICI, ULICI KNEZA DOMAGOJA I ULICI MARKA MARULIĆA,te se započelo sa pripremnim radovima (ispiranje i snimanje cjevovoda) za potrebe sanacije cjevovoda metodom bez raskopavanja za komponentu ugovora:
SANACIJA POSTOJEĆIH CJEVOVODA U ULICAMA NAŠUČKA, LOVASKA, ŠARENGRADSKA, NAJPAR BAŠĆE I VELIKA SKELA U VUKOVARU

08.07.2015. započelo sa pripremnim radovima (ispiranje i snimanje cjevovoda) za potrebe sanacije cjevovoda metodom bez raskopavanja za komponentu ugovora:
REKONSTRUKCIJA KOLEKTORA U ULICAMA: BOGDANOVAČKA, DUGA, NOVA, ISLANDSKA, SR NJEMAČKE, DRAGOVOLJACA HOS-a I JELENE KOTROMANIĆ U VUKOVARU

Za Ugovor o radovima Izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda grada Vukovara, ugovorni izvođač je zajednica izvođača "GRADNJA d.o.o., Osijek, Ribarska 1, 31000 Osijek, SOKOL d.o.o., H. V. Hrvatinića 11, 32100 Vinkovci

Vrijednost Ugovorenih radova je 118.154.151,30 kuna bez PDV-a
Za sada se u sklopu realizacije ugovora radi priprema glavnog projekta na temelju kojega će biti izdana građevinska dozvola prema kojoj se kasnije može pristupiti izvođenju radova.

Za provedbu usluge nadzora nad izvođenjem radova potpisan je Ugovor sa zajednicom "SAFEGE d.o.o., Ulica grada Vukovara 284, 10000 Zagreb,
INSTITUT IGH d.d., Janka Rakuše 1, 10000 Zagreb" u vrijednosti od 6.789.750,00 kuna bez PDV-a.