KLASA:402-02/23-01/4
URBROJ:2196-1-23-32
U Vukovaru, 08. svibnja 2023.

PREDMET: Javno izvješće o dodijeljenim financijskim potporama udrugama (zajma) u 2023.


Temeljem čl. 30. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15 i 37/21) i članka 32. Odluke o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 11/17), objavljujemo izvješće o dodijeljenim financijskim potporama udrugama (zajam).
Ukupno planirana vrijednost bila je 66.000,00 EUR, raspoređena u području:

- Razdjel R.101- Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima

Grad Vukovar isplatio je financijska sredstva sljedećim udrugama:

PROJEKTI UDRUGA ZA DODJELU ZAJMA

Red.

Broj

UDRUGE

NAZIV PROJEKTA

IZNOS U EUR

1.       

HKGD „DUNAV“ Vukovar

Kultura i tradicija online

13.499,99

2.       

HKGD „DUNAV“ Vukovar

Kultura i tradicija online

13.028,66

3.       

Humanitarna udruga Duga

Kap dobrote 3

13.500,00

4.       

Humanitarna udruga Duga

Kap dobrote 3

13.500,00

5.       

Humanitarna udruga Duga

Kap dobrote 3

12.471,35

 

UKUPNO IZVRŠENO:

66.000,00

 

Povjerenstvo za dodjelu financijske potpore udrugama (zajam) u 2023. godini objavljuje javno izvješće o dodijeljenim zajmovima udrugama u 2023. godini.