Na temelju članka 47. stavka 3. točke 2. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18 i 2/18 – pročišćeni tekst, 7/19 Odluka Ustavnog suda RH, 3/20, 3/21 i 15/22) gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje

Izmjenu Javnog poziva
za dodjelu financijske potpore udrugama (zajam) u 2023. godini
(u daljnjem tekstu Poziv)

(1) UO za društvene djelatnosti poziva udruge sa sjedištem ili podružnicom na području Grada Vukovara koje provode ugovorene projekte u 2022./2023. godini.
(2) Članak 4. briše se te isti glasi: Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti sufinanciranje više projekata u okviru ovog Poziva na razdoblje provedbe od 01.01. do 31.12. 2023. godine. Projekt upućen na ovaj Poziv može sadržavati više projektnih cjelina ili povezanih projekata.

 

KLASA:402-02/23-01/4
URBROJ:2196-1-02-23-12
U Vukovaru, 28. ožujka 2023.

GRADONAČELNIK

Ivan Penava, prof.