Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15, 94/17), članka 48. stavka 1. točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15, 94/17), članka 47. stavka 3. točke 4. Statuta Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara, broj br. 4/09, 7/11., 4/12., 7/13., 7/15., 1/18, 2/18-pročišćeni tekst, 3/18, 3/20, 3/21 i 15/22), članka 6. Odluke o korištenju javnih površina („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 6/20) i članka 4. stavka 1. Odluke o kriterijima, mjerilima i postupcima za dodjelu nefinancijske podrške u pravima, pokretninama i nekretninama organizacijama civilnog društva („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 7/16 i 1/18), gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

ustanovama i udrugama za iskazivanje interesa za davanje javne površine s postavljenim pokretnim štandovima u vlasništvu Grada Vukovara na korištenje bez naknade u svrhu provođenja aktivnosti i programa u okviru projekta “(P)ozdravi život“

 

Članak 1.

Objavljuje se javni poziv ustanovama i udrugama sa sjedištem na području Vukovarsko-srijemske županije za davanje na korištenje bez naknade javne površine s postavljenim pokretnim štandovima (15 komada) u vlasništvu Grada Vukovara na adresi Županijska 2, Vukovar, perivoj Dvorca Eltz.

Članak 2.

Grad Vukovar nositelj je projekta „(P)ozdravi život“ odobrenog u sklopu Poziva Promocija zdravlja i prevencija bolesti – faza II, u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., i organizator festivala Zdravlja, koji se održava 20.-22. 04. 2023. godine, u Vukovaru, Županijska 2, perivoj Dvorca Eltz.

Tijekom festivala Zdravlja održat će se niz programa i aktivnosti usmjerenih k ostvarivanju ciljeva i zadaća iz projekta „(P)ozdravi život“, koji Grad Vukovar kao nositelj projekta provodi u suradnji s partnerom Ligom protiv raka Vukovar. Projekt je financiran u 100% iznosu bespovratnih sredstava od čega Europska unija iz Europskog socijalnog fonda sufinancira 85% vrijednosti projekta dok preostalih 15% sufinancirano sredstvima iz državnog proračuna Republike Hrvatske.

Članak 3.

Cilj dodjele nefinancijske podrške iz članka 1. ove Odluke ustanovama i udrugama sa sjedištem na području Vukovarsko-srijemske županije je podrška u provedbi programa i aktivnosti od interesa za opće dobro, a tiču se promocije zdravlja, zdravog načina života, bavljenja sportom, prevencije malignih oboljenja i sl.

Očekivani rezultati su dodana društvena vrijednost kojom se podiže kvaliteta života građana.

 

Članak 4.

Nefinancijska podrška sastoji se u dodjeli javne površine s pokretnim štandom u vlasništvu Grada Vukovara na korištenje bez naknade, u razdoblju od 20.-22.4.2023. (za vrijeme festivala Zdravlja) ustanovama i udrugama sa sjedištem na području Vukovarsko-srijemske županije za provedbu programa i aktivnosti u okviru projekta “(P)ozdravi život“.

Svakom prijavitelju (ustanovi ili udruzi sa sjedištem na području Vukovarsko-srijemske županije) na ovaj javni natječaj može se dodijeliti najviše jedan (1) pokretni štand u vlasništvu Grada Vukovara s javnom površinom.

Prijavitelj se obvezuje da tijekom korištenja pokretnog štanda na istom neće obavljati prodaju ili promociju svojih proizvoda te da će isključivo provoditi aktivnosti u humanitarne i neprofitne svrhe koje su navedene u dostavljenom programu.

 

Članak 5.

Pravo podnošenja pisane prijave imaju ustanove i udruge sa sjedištem na području Vukovarsko-srijemske županije koje provode programe i aktivnosti, a tiču se promocije zdravlja, zdravog načina života, bavljenja sportom i sl.

Članak 6.

Prijavitelji moraju ispunjavati slijedeće uvjete:

1. Ustanova odnosno udruga mora imati sjedište na području Vukovarsko-srijemske županije. Prijavitelj mora biti upisan u Registar udruga Republike Hrvatske (ili drugi odgovarajući registar)
2. Udruga mora biti upisana u Registar udruga Republike Hrvatske (ili drugi odgovarajući registar) i Registar neprofitnih organizacija
3. Prijavitelj mora provoditi projekte i programe koji se tiču promocije zdravlja, zdravog načina života, bavljenja sportom i sl. na području Vukovarsko-srijemske županije
4. Prijava na javni natječaj mora sadržavati sve podatke, dokumentaciju i popunjene obrasce određene natječajnom dokumentacijom i Odlukom.

 

Članak 7.

Prijava na javni natječaj mora sadržavati:

1. Obrazac prijave na natječaj.

 

Članak 8.

Sve pristigle prijave razmatra Povjerenstvo za davanje javne površine s postavljenim pokretnim štandovima u vlasništvu Grada Vukovara na korištenje bez naknade u svrhu provođenja aktivnosti i programa u okviru projekta “(P)ozdravi život“ (dalje: Povjerenstvo) koje imenuje gradonačelnik.

Povjerenstvo ocjenjuje sve pristigle prijave s programima ustanova i udruga te će obzirom na kvalitetu pojedinog programa bodovati svaki program i izraditi prijedlog o prihvaćanju ponude te isti uputiti gradonačelniku.

Gradonačelnik donosi odluku o izboru ponude koji se dostavlja svim ponuditeljima.

Na odluku o izboru ponude se može izjaviti prigovor gradonačelniku u roku od osam (8) dana od dana dostave zaključka.

Ukoliko odabrani ponuditelj po pozivu i u ostavljenom roku ne zaključi ugovor o korištenju javne površine s postavljenim pokretnim štandovima u vlasništvu Grada Vukovara smatrat će se da je prešutno odustao od ponude.

U slučaju da pojedini ponuditelj prešutno ili izričito odustane od ponude, odabrat će se prvi sljedeći ponuditelj.

Članak 9.

Za provođenje ovog Javnog poziva zadužuje se Povjerenstvo.

Članak 10.

Ovaj Javni poziv objavljuje se na službenim mrežnim stranicama Grada Vukovara.

Članak 11.

Rok za podnošenje ponuda je 10. travnja. do 12,00 sati. Nepravovremene i nepotpune prijave te prijave koje nisu u skladu s uvjetima Natječaja neće se uzimati u razmatranje.
Svi zainteresirani Prijavitelji svoje programe i aktivnosti prijavljuju na propisanom obrascu, koji se može preuzeti na web stranici Grada Vukovara.

 

Članak 12.

Ponuda se može dostaviti isključivo putem elektroničke pošte na e-mila adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. , s naznakom za „Javni natječaj dodjele javne površine i pokretnog štanda u okviru projekta “(P)ozdravi život“.

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK

KLASA: 363-01/23-02/5
URBROJ: 2196-1-02-23-3
U Vukovaru, 29. ožujka 2023.

 

GRADONAČELNIK
Ivan Penava, prof.

 

Prilozi:
1. Odluka
2. Obrazac prijave aktivnosti
3. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
4. Obrazac propisanih uvjeta
5. Ugovor