Na temelju članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15) i članka 15. Odluke o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 11/17), Grad Vukovar objavljuje Godišnji plan natječaja, javnih poziva i drugih programa sufinanciranja projekata i programa organizacija civilnog društva u 2021. godini iz Proračuna Grada Vukovara. Godišnji plan prikazuje i okvirne rokove raspisivanja i završetka natječaja te potpisivanja ugovora, a informacije u godišnjem planu podložne su dopunama te će biti ažurirane po potrebi.

Iznosom od 5.248.500,00 kuna iz Proračuna Grada Vukovara planira se sufinancirati više od 311 programa i projekata organizacija civilnoga društva u područjima: osnaživanje civilnog društva, promicanje vrijednosti Domovinskog rata, zdravstvena i socijalno humanitarna zaštita, provedba programa za mlade, sufinanciranje EU projekata, javne potrebe u sportu, programi kulture i tehničke kulture i kulturno – turističke manifestacije.

Godišnji plan natječaja u 2021. godini