Na temelju članka 47. stavka 3. točke 31. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18 i 2/18 – pročišćeni tekst, 7/19 Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 3/20), gradonačelnik Grada Vukovara donosi


ODLUKU
o poništenju Javnog natječaja za sufinanciranje provedbe manifestacije (Ljeto na vukovarskoj adi 2020.)

 

I.

Poništava se Javni natječaj za sufinanciranje provedbe manifestacije (Ljeto na vukovarskoj adi 2020.) jer nije pristigla niti jedna prijava.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na mrežnoj stranici Grada Vukovara i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

 

Obrazloženje

Grad Vukovar je na mrežnoj stranici Grada Vukovara i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske objavio Javni natječaj za sufinanciranje provedbe manifestacije (Ljeto na vukovarskoj adi 2020.), (KLASA:612-01/20-01/1 URBROJ:2196/01-02-20-3, od dana 27. svibnja 2020. godine).
Ukupna planirana vrijednost Natječaja iznosila je 150.000,00 kuna.
Dana 10. lipnja 2020 godine objavljena ja Izmjena Javnog natječaja za sufinanciranje provedbe manifestacije (Ljeto na vukovarskoj adi 2020.), (KLASA:612-01/20-01/1 URBROJ:2196/01-02-20-5) u kojoj se mijenja ukupna planirana vrijednost Natječaja na 250.000,00 kuna.
Natječaj je bio otvoren do 29. lipnja 2020. godine.
Do isteka roka za prijavu na Natječaj nije zaprimljena niti jedna prijava te je odlučeno kao u izreci.

 

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK

KLASA: 612-01/20-01/1
URBROJ: 2196/01-02-20-11
U Vukovaru, 16. srpnja 2020.

GRADONAČELNIK
Ivan Penava, prof.