Na temelju članka 11. Odluke o javnim priznanjima Grada Vukovara («Službeni vjesnik» Grada Vukovara br. 1/04, 1/10, 2/17 i 4/18), Odbor za dodjelu javnih priznanja Grada Vukovara objavljuje

 

P O Z I V

za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Vukovara za 2020. godinu

 

 1. Javna priznanja Grada Vukovara su:

-Proglašenje počasnim građaninom Grada Vukovara: može se proglasiti osoba zaslužna za promicanje položaja i ugleda Grada Vukovara, njegovih odnosa s drugim gradovima u

zemlji i inozemstvu, razvoj Grada ili pojedinih njegovih dijelova te za promicanje demokratskog društva, suvereniteta, samostalnosti, samobitnosti i ugleda Republike Hrvatske na opće prihvaćenim načelima suvremenog svijeta.

-Nagrada za životno djelo: može se dodijeliti fizičkoj osobi koja je svojim višegodišnjim radom ostvarila izuzetna postignuća na području znanosti, gospodarstva, prosvjete, kulture, umjetnosti, sporta, zdravstva, socijalne skrbi i svih drugih područja društvenog života kojima se doprinosi razvoju Grada.

-Medalja Grada Vukovara: može se dodijeliti fizičkoj i pravnoj osobi za zasluge u promicanju znanosti, gospodarstva, prosvjete, kulture, umjetnosti, sporta, zdravstva, socijalne skrbi i drugih područja društvenog života Grada.

-Plaketa Grada Vukovara: može se dodijeliti fizičkoj i pravnoj osobi za postignuća u gospodarstvu, kulturi, obrazovanju, odgoju, sportu, zdravstvu, socijalnoj zaštiti,

obrani Grada i drugim djelatnostima kojima se doprinosi razvoju Grada.

Prijedloge za dodjelu javnih priznanja Grada Vukovara mogu dati pravne i fizičke osobe sa sjedištem ili prebivalištem na području Grada Vukovara i to:

 • vijećnici Gradskog vijeća
 • gradonačelnik Grada Vukovara
 • radna tijela Gradskog vijeća
 • građani
 • udruge
 • poduzeća i ustanove
 • vjerske zajednice
 • druge pravne i fizičke osobe

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja moraju biti u pisanom obliku i moraju sadržavati:

 • podatke o podnositelju inicijative,
 • životopis, odnosno podatke o osobi koja se predlaže za dodjelu javnog priznanja,
 • jasno određenje za koje se javno priznanje predlaže,
 • odgovarajuće obrazloženje s potrebnom dokumentacijom kojom se isto potkrepljuje

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja dostavljaju se Odboru za dodjelu javnih priznanja Grada Vukovara zaključno sa 1. ožujka 2020. na adresu:

            Grad Vukovar, dr. Franje Tuđmana 1, 32000 Vukovar.

Odbor razmatra prispjele prijedloge, utvrđuje prijedloge za dodjelu javnih priznanja i prosljeđuje ih Gradskom vijeću na odlučivanje.

Javna priznanja se uručuju fizičkim i pravnim osobama na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara za Dan grada Vukovara.

Sve detaljnije obavijesti mogu se dobiti u Upravnom Odjelu za opće poslove i ured gradonačelnika Grada Vukovara na telefon broj: 032/456-522 ili na mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Poziv će biti objavljen u Vukovarskim novinama i na web stranici Grada Vukovara, www.vukovar.hr

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

GRAD VUKOVAR

ODBOR ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA

KLASA: 061-01/19-01/2                                                             

URBROJ: 2196/01-01-20-1

Vukovar,  14. siječnja 2020.                      

 

Predsjednik Odbora

Pilip Karaula