Temeljem članka 124  Zakona o cestama („Narodne novine“ broj  84/11., 18/13., 22/13., 54/13., 148/13. i 92/14.) ), te čl. 73. i čl. 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima („Narodne novine“ broj 59/18) gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje

 

                                                               JAVNI POZIV

Grad Vukovar obavještava građane nositelje stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena ulica Splitska u naselju VUKOVAR na k.č. br. 4071/6 u k.o. VUKOVAR o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste.

Evidentiranje će se izvršiti sukladno Zakonu o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), temeljem kojeg se NERAZVRSTANE CESTE evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Grada Vukovara.

Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna cesta započelo je 10.12.2019. godine, a izvoditi će ga službenici gradske uprave Grada Vukovara uz stručnu pomoć inženjera geodezije Snježane Rako, dipl. ing. geod., Zajednički geodetski ured Snježana Rako i Igor Mihelić, Kardinala Alojzija Stepinca 6, Vukovar.

Nositelji prava na zemljištu koje neposredno graniči sa zemljištem na kojem je izvedena cesta uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja mogu obaviti 16. prosinca 2019. godine u vremenu od 12:00 – 14:00 sati u prostorijama gradske uprave Grada Vukovara, ured broj 15, Dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

GRAD VUKOVAR

GRADONAČELNIK

KLASA: 940-01/19-01/73

URBROJ: 2196/01-02-19-5                                                            

Vukovar, 11. prosinca 2019. 

  

                                                        

Gradonačelnik

Ivan Penava, prof.