POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA
KLASA:112-01/21-01/4
URBROJ: 2196/01-3-21-21
Vukovar, 15. travnja 2021. godine

Na temelju članka 20. stavka 4., točke 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u radni odnos, na radno mjesto: Radnica za potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju, na određeno vrijeme radi zamjene odsutne radnice, objavljenog na službenoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Vukovar, službenoj stranici Grada Vukovara i Oglasnoj ploči Grada Vukovara, objavljuje

POZIV
na razgovor (intervju)

 

I.
Povjerenstvo je utvrdilo da postupku intervjua mogu pristupiti sljedeće kandidatkinje:

Mirela Seiler
Katica Pušak
Danijela Miljanović
Mirjana Crnobrnja
Andreja Marić
Biljana Laslo
Antonija Veber
Branka Ivančić
Jugoslava Vuković
Silva Kohanski
Anica Nađ
Ivana Gelenčir
Milomirka Puvača

II.
Podnositeljicama prijava koje nisu uredne ili pravodobne te koje ne ispunjavaju formalne uvjete Oglasa upućena je obavijest da se ne smatraju kandidatkinjama te ne mogu pristupiti postupku provođenja intervjua (razgovora).

III.
Razgovor (intervju) održat će se u utorak, 20. travnja 2021. godine u 08.00 sati, na adresi Dr. Franje Tuđmana 20, Vukovar.

Na intervju je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu i zaštitnu/medicinsku masku.
Za kandidatkinju koja ne pristupi postupku intervjua u naznačeno vrijeme, smatrat će se da je povukla prijavu na oglas te se više neće smatrati kandidatom.
Razgovor (intervju) sastojat će se od provjere motivacije kandidatkinja za obavljanje poslova iz Oglasa te socijalnih uvjeta kandidatkinja.

 

IV.
Nakon provedenog intervjua sa svim kandidatkinjama, Povjerenstvo će na oglasnoj ploči Grada Vukovara te na internetskoj stranici Grada Vukovara objaviti rang listu na temelju koje će gradonačelnik Grada Vukovara donijeti Odluku o odabiru kandidatkinje.

V.
Ovaj poziv objavljuje se na internetskoj stranici Grada Vukovara i na oglasnoj ploči Grada Vukovara.

 

Predsjednica Povjerenstva
Suzana Begonja