Na temelju odredbe članka 72. i 73. Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara, broj 10/16, 8/18, 3/20 i 8/20) i Odluke KLASA: 944-01/21-01/1, URBROJ: 2196/01-02-21-4 od 01. ožujka 2021. godine, gradonačelnik Grada Vukovara raspisujeN A T J E Č A J
za davanje u zakup zemljišta u vlasništvu Grada Vukovara

1. PREDMET ZAKUPA
Zemljište u vlasništvu Grada Vukovara daje se u zakup za korištenje kao uzletno-sletna zrakoplovna staza i u druge svrhe se ne može koristiti i to:
- dio nekretnine na k.č. br. 1., upisane u zk. ul. br. 11386 k.o. Vukovar u površini od 1600 m² od ukupne površine 65 833 m², i
- dio nekretnine na k.č. br. 17., upisana u zk. ul. br. 9946 k.o. Vukovar u površini od 119 900 m² od ukupne površine 577 119 m².
Ukupna površina za koju se raspisuje Natječaj čini površinu od 121 500 m².

2. CIJENA ZAKUPNINE I TRAJANJE ZAKUPA
Početna cijena zakupnine za zakup zemljišta za koji se raspisuje Natječaj iznosi 6.000,00 kn godišnje.
Zakupnina ne sadrži zakonom propisani porez koji je dužan preuzeti zakupnik.
Zemljište se daje u zakup na rok od 5 godina.

3. SUBJEKTI KOJI MOGU SUDJELOVATI NA NATJEČAJU
Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju sve pravne i fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i državljani država članica Europske unije i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije, a koje su registrirane za obavljanje djelatnosti – Športovi u zraku.

4. JAMČEVINA
Ponuditelji koji sudjeluju na Natječaju dužni su uplatiti jamčevinu u iznosu od 10 % od početnog iznosa godišnje zakupnine (bez PDV-a).
Jamčevina se uplaćuje na račun Grada Vukovara IBAN HR7525000091851800005, model 24, poziv na broj 5738 – OIB.
Ponuditelju koji ne uspije sa svojom ponudom uplaćena će se jamčevina vratiti o roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnije ponude. Odabranom ponuditelju jamčevina će se vratiti po zaključenju ugovora o zakupu.
Ponuditelj čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, u slučaju odustajanja od ponude gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

5. SADRŽAJ PONUDE
Pisana ponuda mora sadržavati:
1. popunjen i potpisan obrazac prijave na natječaj (obrazac se nalazi u privitku natječaja na web stranici Grada Vukovara: www.vukovar.hr ),
2. preslika osobne iskaznice ili domovnice za fizičke osobe državljane Republike Hrvatske i preslika dokumenta kojim se dokazuje državljanstvo države članice Europske unije,
3. preslika obrtnice ako je ponuditelj obrtnik, odnosno preslika rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe. Za pravne osobe registrirane u državama članicama Europske unije ispravu o upisu u poslovni, sudski, strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar, koja ne smije biti stariji od šest mjeseci od dana objave natječaja.
4. brojkama i slovima točno ispisan ponuđeni iznos godišnje zakupnine (bez PDV-a),
5. dokaz o uplati jamčevine,
6. izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o nepostojanju dospjelog nepodmirenog dugovanja prema Republici Hrvatskoj, Gradu Vukovaru i trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Vukovara (Komunalac d.o.o., Tehnostan d.o.o., Vodovod Grada Vukovara d.o.o., Hrvatski radio Vukovar d.o.o. Vukovarska gospodarska zona d.o.o. i Vukovarska razvojna agencija d.o.o.) koja ne smije biti starija od dana objave ovoga Natječaja,
7. presliku broja tekućeg ili žiro računa ponuditelja na koji će se izvršiti povrat uplaćene jamčevine u slučaju da isti nije najpovoljniji ponuditelj,
8. izjavu ponuditelja da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja, da njegova ponuda ostaje na snazi 30 dana od dana otvaranja ponuda te da će, ako njegova ponuda bude prihvaćena, u ovom roku sklopiti ugovor o zakupu i snositi trošak ovjere ugovora.

Napomena:
Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Ukoliko je neki od dokumenata na stranom jeziku, ponuditelj obavezno uz izvornik dokumenta mora priložiti i njegov ovjereni prijevod na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača. U ponudi se ne smije ništa prepravljati, jer će se takva ponuda smatrati nevaljanom i neće se razmatrati. Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.
Gradonačelnik zadržava pravo poništiti Natječaj ili njegov dio u svako doba prije donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, te pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema natjecateljima kao ni troškove sudjelovanja natjecatelja na natječaju.

 

6. KRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE
Najpovoljnija ponuda je ona koja uz ispunjenje uvjeta iz Natječaja sadrži i najvišu ponuđenu godišnju zakupninu.
U slučaju odustajanja prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji je ponudio sljedeću najvišu godišnju zakupninu.
Pravo prednosti na sklapanje ugovora o zakupu ima ponuditelj koji obrađuje zemljište koje stoji uz zemljište koje je predmet zakupa, pod uvjetom da prihvati najviše ponuđenu cijenu.
Ako je više sudionika Natječaja ponudilo istu cijenu, a nijedan od njih nema pravo prednosti na sklapanje ugovora o zakupu, najpovoljnijom ponudom će se smatrati ona koja je ranije zaprimljena.

7. SKLAPANJE UGOVORA
Nakon što nadležni Upravni odjel otvori ponude, Gradonačelniku se dostavlja prijedlog o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, koji donosi Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja. Odabrani ponuditelj dužan je sklopiti Ugovor o zakupu najkasnije u roku 30 dana od dana kada je primio pisanu obavijest o izboru, u suprotnom gubi pravo na povrat jamčevine, a pravo na zaključivanje ugovora o zakupu ima sljedeći najpovoljniji ponuditelj.

8. PODNOŠENJE I OTVARANJE PONUDA
Rok za dostavu ponuda je 8 dana od dana objave natječaja u Vukovarskim novinama i na web stranici Grada Vukovara: www.vukovar.hr. Zaključno s 15. ožujka 2021. godine.
Danom predaje ponude smatra se dan predaje ponude u pisarnicu Grada Vukovara, odnosno dan predaje ponude na poštu preporučenom pošiljkom.
Pisane ponude s pripadajućim dokazima i prilozima ponuditelji su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici putem pisarnice Grada Vukovara ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu:

Grad Vukovar,
Dr. Franje Tuđmana br. 1, 32000 Vukovar,
s naznakom "Ponuda za zakup zemljišta – ne otvarati"

Javno otvaranje ponuda održat će se dana 17. ožujka 2021. godine u 09:00 sati, uz obaveznu prethodnu najavu radi osiguranja pridržavanja propisanih epidemioloških mjera.
Ponuditelji imaju pravo biti nazočni otvaranju ponuda osobno ili putem punomoćnika uz punomoć za zastupanje ovjerenu kod javnog bilježnika.

 

9. ZAVRŠNE ODREDBE
Sve dodatne informacije u svezi Natječaja mogu se dobiti u Gradu Vukovaru, Dr. Franje Tuđmana 1, Upravni odjel za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom (ured br. 15), svakog radnog dana u vremenu od 8.00 do 14.00 sati i na telefon: 032/456-563.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK

KLASA: 944-01/21-01/1
URBROJ: 2196/01-02-21-5
Vukovar, 01. ožujka 2021. godine

Gradonačelnik
Ivan Penava, prof.

 

Tekst natječaja

Obrazac prijave na natječaj