POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA
ZA PRIJAM U SLUŽBU
KLASA: 112-01/20-01/19
URBROJ: 2196/01-8-20-16
Vukovara, 16. prosinca 2020.

Na temelju članka 20., stavka 4., podstavak 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja za radno mjesto spremač u Gradu Vukovaru, Službi- Vlastiti pogon, na neodređeno vrijeme, objavljuje

 

RANG LISTU KANDIDATA
Prema ukupnom broju bodova

 

Nakon pisanog testiranja i intervjua provedeno je bodovanje cjelokupnog postupka temeljem kojeg su kandidati ostvarili sljedeći broj bodova:

1. Kristina Antolović 16 bodova
2. Sonja Šrenk 14,5 bodova

 

 

Rang lista objavljuje se na oglasnoj ploči Grada Vukovara i web stranici Grada Vukovara www.vukovar.hr .

 

 

Predsjednik Povjerenstva
Boško Šašić