Na temelju članka 9. stavka 2. Odluke o stipendiranju učenika i studenata ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 11/18 i 3/19) Gradonačelnik Grada Vukovara raspisao je 09. listopada 2023. godine Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima iz proračunskih sredstava Grada Vukovara za školsku/akademsku godinu 2023./2024., koji je objavljen 13. listopada 2023. godine u Vukovarskim novinama i na internetskim stranicama grada Vukovara.

Obavještavamo stipendiste Grada Vukovara da je dana 12. veljače 2024. godine isplaćena stipendija za mjesec siječanj 2024. godine, stipendistima koji su ostvarili pravo na dodjelu stipendije te potpisali Ugovor o stipendiranju za školsku/akademsku godinu 2023./2024.