GRADONAČELNIK
KLASA: 011-01/20-01/12
URBROJ: 2196/01-02-20-1
Vukovar, 27. listopada 2020.


Na temelju čl. 48. stavka 1. točke 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov., br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst i 123/17 i 98/19), članka 7. stavka 2. i 3. Zakona o radu “Narodne novine” broj: 93/14, 127/17 i 98/19), i članka 47. stavka 3. Statuta Grada Vukovara( „Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18, 2/18 – pročišćeni tekst, 7/19 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 3/20 ), gradonačelnik Grada Vukovara 27. listopada 2020. godine donosi sljedeću


Odluku o radu od kuće


I.
Ovom Odlukom određuje se rad službenika i namještenika Grada Vukovara na izdvojenom mjestu rada (u daljem tekstu: rad od kuće).
Službenicima i namještenicima za čija radna mjesta nema uvjeta za rad od kuće određuje se smjenski rad.

II.
Zbog proglašene pandemije virusa Covid-19, a s ciljem osiguranja službenicima i namještenicima uvjeta za rad na siguran način, rad službenika i namještenika će se do daljnjega obavljati kod kuće.

III.
Zadužuju se pročelnici upravnih tijela Grada Vukovara (u daljem tekstu – poslodavac) da naprave raspored službenika i namještenika koji će jedan tjedan raditi od kuće a jedan tjedan na svojim radnim mjestima u upravnoj zgradi poslodavca te onih koji će raditi u smjenama.

IV.
Sva sredstva rada službenicima i namještenicima za rad od kuće osigurat će poslodavac.

V.
Službenici i namještenici su dužni biti na raspolaganju poslodavcu u radnom vremenu putem sredstava komunikacije (telefona i elektroničke pošte).

VI.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i vrijedi do drugačije odluke, a objavit će se u „Službenom vjesniku“ Grada Vukovara, na oglasnoj ploči i web stranici Grada.

 

GRADONAČELNIK

Ivan Penava, prof.