REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR II
V U K O V A R

KLASA: 601-01/17-01/01
URBROJ: 2196/01-JT-5-05-17-38
Vukovar, 26. lipanj 2017.

Na temelju članka 15.a, 23.a i članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine" br. 10/97, 107/07 i 94/13), članka 1., 2., 4., 5., 6. i članak 10. Odluke o mjerilima za naplatu usluga predškolskih ustanova Grada Vukovara, te članka 2. Statuta Dječjeg vrtića Vukovar II u Vukovaru (KLASA: 012-03/14-01/01, URBROJ: 2196/01-JT-04-14-03), te Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Vukovar II, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vukovar II, na 39. Sjednici održanoj 26. lipnja 2017. godine objavljuje

JAVNI POZIV
ZA UPIS DJECE U PROGRAME PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA
ZA PEDAGOŠKU 2017./2018. GODINU

Prijave za upis djece vršit ćemo od 27. lipnja do 04. srpnja 2017. godine u prostorijama Dječjeg vrtića „Radost", Kardinala Alojzija Stepinca 46, u Vukovaru, u vremenu od 07,00 do 15,00 sati svakodnevno u okviru petodnevnog radnog tjedna, za slijedeće programe:

I. PROGRAMI:

a) REDOVITI PROGRAMI
- Redoviti 10-satni program,
- Redoviti 6-satni program s ručkom,
- Redoviti 6-satni program bez ručka.

b) POSEBNI PROGRAMI
- Rano učenje engleskog jezika.

c) PROGRAMI JAVNIH POTREBA
- Program predškole – za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu
obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja,
- Djeca s teškoćama u razvoju.

II. DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV ZA UPIS

a) REDOVITI PROGRAMI
- preslika rodnog lista djeteta,
- preslika kartona cijepljenja i zdravstvena iskaznica djeteta,
- liječničko uvjerenje o zdravstvenom statusu djeteta,
- dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu (potvrda o
radnom statusu roditelja, Rješenje Centra za socijalnu skrb o pravu na
pomoć i dr.),
- preslike osobnih iskaznica ili potvrde o prebivalištu za oba roditelja i djeteta.

b) PROGRAM PREDŠKOLE
- preslika rodnog lista djeteta,
- preslika kartona cijepljenja i zdravstvena iskaznica djeteta,
- preslika osobnih iskaznica oba roditelja i djeteta,
- liječničko uvjerenje o zdravstvenom statusu djeteta.

III. PRIORITET KOD UPISA DJECE S PODRUČJA GRADA VUKOVARA U
REDOVITI PROGRAM IMAJU:
- djeca hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djeca roditelja žrtava i invalida Domovinskog
rata,
- djeca s teškoćama u razvoju,
- djeca zaposlenih roditelja,
- djeca iz obitelji s troje i više djece,
- djeca samohranih roditelja,
- djeca u udomiteljskim obiteljima,
- djeca u godinu prije polaska u školu,
- djeca roditelja koja primaju doplatak za djecu,
- djeca koja žive u teškim socijalnim i zdravstvenim uvjetima.

IV. CIJENE PROGRAMA:
- redoviti 10-satni program iznosi 490,00 kuna,
- poludnevni 6-satni program sa ručkom iznosi 441,00 luna,
- poludnevni 6-satni program bez ručka iznosi 320,50 kuna,
- program predškole obvezan je i besplatan za svu djecu u godini prije polaska u
osnovnu školu ako djeca nisu integrirana u redoviti program predškolskog odgoja
u dječjem vrtiću.

V. OLAKŠICE U PLAĆANJU REDOVITOG PROGRAMA IMAJU RODITELJI, ODNOSNO
SKRBNICI ZA:
- dijete roditelja invalida Domovinskog rata 100% invaliditeta, plaća 80% visine
sudjelovanja u cijeni programa,
- drugo dijete iste obitelji u redovitom programu plaća 90% visine sudjelovanja u
cijeni programa,
- dijete samohranog roditelja plaća 75% iznosa sudjelovanja u cijeni programa,
- treće i svako daljnje dijete iste obitelji u redovitom programu, oslobađa se obveze
sudjelovanja u cijeni programa,
- dijete obitelj koristi pravo na zajamčenu minimalnu naknadu u sustavu socijalne skrbi,
plaća 20% iznosa sudjelovanja u cijeni programa, ako Centar za socijalnu skrb
preuzme obvezu plaćanja preostalog iznosa do pune cijene programa.

Pravo na olakšice u plaćanju redovitog programa utvrđuje predškolska ustanova na temelju dokumentacije koju je roditelj dužan dostaviti.

VI. OBJAVA REZULTATA I UPISI

Rezultati upisa djece u pojedine programe bit će javno objavljeni 10. srpnja 2017. godine na oglasnim pločama Dječjeg vrtića „Radost" i Dječjeg vrtića „Borovo", na web stranici Grada Vukovara (www.vukovar.hr ) i web stranici Dječjeg vrtića Vukovar II (www.dv-vukovar2.hr).

NAPOMENA: Svi roditelji, starih i novih polaznika redovitih programa jaslica i vrtića dužni su priložiti cjelokupnu novu dokumentaciju.

Predsjednica Upravnog vijeća
Lidija Miletić, prof.