Završeni su radovi rekonstrukcije kanalizacijskog kolektora u duljini od 240 m u ulici Augusta Šenoe u Vukovaru CIPP metodom bez raskopavanja. Radove u vrijednosti 484.015,00 (bez PDV-a) izvela je tvrtka IND-EKO d.o.o. iz Rijeke. Sredstva za navedene radove osigurale su Hrvatske vode putem Plana upravljanja vodama za 2016. godinu kroz Ugovor o sufinanciranju Projektne dokumentacije i građenja vodnih građevina na području aglomeracije Vukovar te Vodovod grada Vukovara d.o.o.