Temeljem članka 75. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 141/22) i članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koji provode Udruge („Narodne novine“ broj 26/15 i 37/21), Zajednica športskih udruga grada Vukovara objavljuje

 

JAVNI POZIV
za provođenje programa razvoja ženskog sporta
u gradu Vukovaru za 2023. godinu

 

I.
Predmet ovog Javnog poziva (u daljnjem tekstu: Poziv) je prikupljanje pisanih prijedloga programa za provođenje programa razvoja ženskog sporta u gradu Vukovaru za 2023. godinu.

II.
(1) Ukupno planirana vrijednost Poziva je 3.000,00 eura.
(2) Iznos financiranja koji se može zatražiti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu je od 500,00 eura do najviše 1.000,00 eura, a planira se ugovoriti dodjela financijskih sredstava za okvirno 4 programa i projekata.

III.
Rok za podnošenje prijedloga je do 03. lipnja 2023. godine ili do utroška sredstava iz točke II. ovog Poziva.

IV.
Pisani prijedlozi programa iz točke I. ovoga Poziva moraju se odnositi na sljedeće aktivnosti, poslove i djelatnosti koje će se provoditi u 2023. godini:
1. zadržavanje postojećih i uključivanje novih žena u bavljenje sportom
2. promocija ženskog sport i uspostavljanje ravnopravnijih odnosa žena i muškaraca u sportu
3. prezentacije pojedinih sportova od strane aktivnih i bivših sportašica i sportaša
4. organizacija sportsko edukacijskih radionica s ciljem uključivanja žena u sport
5. stručna predavanja za odgajatelje i nastavnike za uključivanje žena u sport
6. organizacija natjecanja iz više sportova u koja su uključene žene

V.
(1) Pravo sudjelovanja na Pozivu imaju udruge koje su upisane u Registar udruga i u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija, udruge koje vode transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima i koje ispunjavaju svoje ugovorne obveze prema Gradu Vukovaru te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.
(2) Uz obrazloženje prijedloga za dodjelu jednokratnih financijskih sredstava (na propisanom obrascu) predlagatelji su dužni dostaviti i izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja i financijski plan (sa specificiranim troškovima za izvršenje prijedloga u kojemu će navesti podatke o ukupnim troškovima izvršenja programa, o dijelu sredstava koje osiguravaju iz vlastitih i drugih izvora te o dijelu sredstava čije se osiguravanje očekuje iz Proračuna Zajednice).
(3) Udruga je obvezna priložiti dokaze da se protiv odgovorne osobe u udruzi ne vodi kazneni postupak (preslika Uvjerenja nadležnog suda, ne starijeg od 6 mjeseca, da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje ne vodi kazneni postupak) te da udruga ima podmirene sve obveze, doprinose i plaćen porez (Potvrda Ministarstva financija/Porezne uprave o stanju javnog dugovanja, ne starija od dana raspisivanja natječaja/poziva).

V.
(1) Odluku o prihvaćanju/neprihvaćanju prijedloga donosi Izvršni odbor Zajednice športskih udruga grada Vukovara na prijedlog Povjerenstva za provjeru propisanih (formalnih) uvjeta i za ocjenjivanje o čemu će predlagatelji biti obaviješteni.
(2) Sve udruge čiji prijedlog bude ocijenjen prihvatljivim s Zajednicom športskih udruga grada Vukovara sklopit će ugovor o financiranju iz javnih izvora.

VI.
Prijedlozi se dostavljaju preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno na sljedeću adresu:

ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA VUKOVARA
Trg Dražena Petrovića 2
32010 Vukovar

s napomenom:

Povjerenstvo za dodjelu financijskih sredstava
– RAZVOJ ŽENSKOG SPORTA -

ili elektroničkom poštom: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

VII.
Sva pitanja vezana uz ovaj Poziv mogu se postaviti na telefon 099/536-1996 ili na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

VIII.
Pisani prijedlozi sportskih programa neće se razmatrati ukoliko nisu na za to predviđenim obrascima koji se mogu preuzeti na web stranici Zajednice športskih udruga grada Vukovara ili Grada Vukovara.

PREDSJEDNIK
Ivan Polhert

 DOKUMENTI:

Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz proračuna ZŠUGV za 2023. godinu
Javni poziv – tekst
Upute za prijavitelje
1. Obrazac prijave
2. Obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
3. Obrazac za provjeru formalnih uvjeta i za ocjenjivanje
4. Nacrt Ugovora
5. Izvještajni obrazac
6. Financijsko izvješće