Na temelju članka 47. stavka 3. točke 7. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18, 2/18 – pročišćeni tekst, 7/19 Odluka Ustavnog suda RH, 3/20, 3/21 i 15/22) i članka 20. Odluke o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 11/17), gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje

 

II. JAVNI NATJEČAJ
Obilježavanja važnijih obljetnica i očuvanja uspomena na
Domovinski rat u 2023. godini

I.
Predmet ovog II. Javnog natječaja (u daljnjem tekstu: natječaj) je prikupljanje pisanih prijedloga programa braniteljskih i stradalničkih udruga iz Domovinskog rata (u daljnjem tekstu: Prijavitelji) za predlaganje programa obilježavanja važnijih obljetnica i očuvanje uspomena na Domovinski rat koje su od interesa za Grad Vukovara u 2023. godini.

II.
Udruge mogu predložiti aktivnosti koje doprinose obilježavanju mjesta stradanja žrtava Domovinskog rata, očuvanju spomena na žrtve Domovinskog rata, razvitku i općem napretku grada Vukovara.

III.
Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 1.300,00 eura.
Iznos financiranja koji se može zatražiti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu je od 150,00 eura do najviše 1.300,00 eura, a planira se ugovoriti dodjela financijskih sredstava za okvirno 2 programa ili projekata.

IV.
Jedan Prijavitelj u okviru ovog Natječaja može podnijeti najviše jednu prijavu za financijsku podršku programu/projektu.
Ukoliko ogranak/podružnica/drugi ustrojbeni oblik Prijavitelja nema pravnu osobnost, ne može biti Prijavitelj na natječajima Grada Vukovara u 2023. godini. Njihove projekte može prijaviti isključivo Središnjica pojedinog ogranka/podružnice/drugog ustrojbenog oblika.

V.
Mjerila koja udruge moraju ispunjavati, dokumentacija koja se prilaže, ostvarivanje prednosti u financiranju i prihvatljivi prijavitelji detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.
VI.
Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Grada Vukovara.
Cjelokupna natječajna dokumentacija (u propisanom papirnatom ili elektroničkom obliku) dostavlja se u zatvorenoj omotnici preporučeno poštom, dostavom ili osobno (predaja u pisarnicu Grada Vukovara) na adresu:

GRAD VUKOVAR
Upravni odjel za obrazovanje, sport i branitelje
Dr. Franje Tuđmana 1
32 000 Vukovar

uz napomenu na omotnici:

„NE OTVARATI“
II. Javni natječaj: Obilježavanje važnijih obljetnica i očuvanja uspomena na
Domovinski rat u 2023. godini

ili na elektroničku adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

VII.
Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Javnog natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

VIII.
Prijave na Natječaj podnose se u roku od 30 dana od dana objave, zaključno s 21. travnja 2023. godine. Smatrat će se da je prijava zaprimljena u roku, ako je na poštanskom žigu na prijavi naznačen najkasnije 21. travnja 2023. godine ili ako je prijava dostavljena dostavom ili osobno u pisarnicu Grada Vukovara najkasnije do 21. travnja 2023. godine u 14,00 h te na elektroničku poštu do 21. travnja 2023. godine do 14,00 h.
Razmatrat će se samo pravodobno dostavljene prijave koje u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete ovog Javnog natječaja.

IX.
Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti nadležnom upravnom odjelu, Upravnom odjelu za obrazovanje, sport i branitelje, isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. najkasnije do 10. travnja 2023.

KLASA: 402-05/22-01/13
URBROJ: 2196-1-02-23-27
U Vukovaru, 20. ožujka 2023.

GRADONAČELNIK
Ivan Penava, prof.

 

 

Privici:
Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Vukovara za 2023. godinu
Upute za prijavitelje
1. Obrazac prijave manifestacije
2. Popis priloga koji se prilažu prijavi
3. Obrazac izjave o partnerstvu
4. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
5. Obrazac za provjeru
6.1. Obrazac ugovora o dodjeli financijskih sredstava (posebni dio)
6.2. Obrazac ugovora o dodjeli financijskih sredstava (opći dio)
7. Izvještajni obrazac
8. Financijsko izvješće
9. Obrazac za stručno vrednovanje izvješća