R E P U B L I K A H R V A T S K A
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

GRAD VUKOVAR

GRADONAČELNIK

KLASA:402-02/22-01/34
URBROJ:2196-1-02-23-24
Vukovar, 03. veljače 2023.

Na temelju članka 47. stavka 3. točke 2. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18 i 2/18 – pročišćeni tekst, 7/19 Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 3/20, 3/21 i 15/22) i članka 32. stavka 1. Odluke o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 11/17), gradonačelnik Grada Vukovara donosi

ODLUKU
o raspodjeli financijskih sredstava za financiranje programa/projekata iz programske skupine Osnaživanje civilnog društva – poticanje održivosti neprofitnog sektora i međusektorske suradnje u 2023. godini (Odluka)

I.
Ovom Odlukom utvrđuje se način raspodjele sredstava namijenjenih financiranju prijedloga programa/projekata iz programske skupine Osnaživanje civilnog društva, programskog područja Programi udruga civilnog društva - Potpora aktivnostima, projektima i programima koji potiču održivost neprofitnog sektora i međusektorsku suradnju, a koje će organizacije civilnog društva pokretati samostalno ili u partnerstvu (u daljnjem tekstu Program). Programom se sufinanciraju programi i projekti iz područja zaštite ljudskih prava i razvoja civilnog društva, demokratizacije, zaštite okoliša i održivog razvoja i izvaninstitucionalnog obrazovanja iz raspoloživih sredstava Grada Vukovara, u ukupnom iznosu od 19.245,00€, a koja su u Proračunu Grada Vukovara za 2023. godinu raspoređena u:

- Razdjel R.172, Glava R.172.04., Program R.172.04.01, Aktivnost R.172.04.01.02. (Osnaživanje civilnog društva)

II.
Sredstva navedena u točki I. raspoređuju se na temelju provedenog Javnog natječaja za financiranje prijedloga programa/projekata iz programske skupine Osnaživanje civilnog društva iz Proračuna Grada Vukovara za 2023. godinu čiji je nositelj Upravni odjel za društvene djelatnosti (u daljnjem tekstu Nadležni upravni odjel) i provedene procjene prijedloga Povjerenstva za financiranje prijedloga programa/projekata iz programske skupine Osnaživanje civilnog društva u 2023. godini (u daljnjem tekstu Povjerenstvo).

 

 

III.
Sredstva navedena u točki I. raspoređuju se na sljedeći način:
1. Udruga antifašističkih boraca i antifašista grada Vukovara za projekt „Obilježavanje značajnih datuma antifašističke borbe i edukacija mladih na širenju istine o antifašizmu kao civilizacijskoj vrijednosti demokratske Europe“ – 700,00€
2. Hrvatska udruga za uzgoj i selekciju sitnih životinja Vukovar 1955 za projekt Udruga uzgajatelja malih životinja „Vukovar-1955“ – 2.000,00€
3. Pčelarska udruga „Vukovar 91“ za projekt Edukacija članova pčelarske udruge „Vukovar 91“ – 1.800,00€
4. Konjički klub Dunavski raj za projekt Na leđima konja – inkluzivno i održivo – 1.700,00€
5. Udruga za podršku žrtvama i svjedocima za projekt „Važno je biti informiran – Imati podršku!“ – 700,00€
6. PRONI Centar za socijalno podučavanje za projekt Info centar za mlade Vukovar – 1.800,00€
7. Kinološka udruga „Vukovar“ Vukovar za projekt Nacionalna izložba pasa CAC – HR 2023 – 2.000,00€
8. Pčelarska udruga Cornacum Vukovar za projekt Organoleptičko ocjenjivanje medova i edukacija pčelara – 1.800,00€
9. Mirovna grupa mladih Dunav za projekt Klub mladih „Smanji dosadu-dovedi posadu“ – 1.800,00€
10. Lions klub Vukovar za projekt Vukovarski kros – Hrvatskoj na ponos – 700,00€
11. Europski dom Vukovar za program Program rada EDVU-Doprinos razvoju lokalne zajednice 2023. – 4.245,00€

IV.
Grad Vukovar će javno objaviti rezultate natječaja na mrežnim stranicama Grada Vukovara - https://vukovar.hr/financiranje-udruga

V.
Međusobna prava i obveze između Grada Vukovara i udruga navedenih u točki III. uredit će se Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava.

VI.
Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za društvene djelatnosti.

VII.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.GRADONAČELNIK

Ivan Penava, prof.