Na temelju članka 47. stavka 3. točke 7. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18 i 2/18 – pročišćeni tekst) i članka 20. Odluke o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 11/17,) gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ

Obilježavanja važnijih obljetnica i očuvanja uspomena na Domovinski rat u 2020. godini

 

I.

Predmet ovog Javnog natječaja (u daljnjem tekstu: natječaj) je prikupljanje pisanih prijedloga programa braniteljskih i stradalničkih udruga iz Domovinskog rata (u daljnjem tekstu: Prijavitelji) za predlaganje programa obilježavanja važnijih obljetnica i očuvanje uspomena na Domovinski rat koje su od interesa za Grad Vukovara u 2020. godini.

II.

Udruge mogu predložiti aktivnosti koje doprinose obilježavanju mjesta stradanja žrtava Domovinskog rata, očuvanju spomena na žrtve Domovinskog rata, razvitku i općem napretku grada Vukovara.

III.

Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 40.000,00 kuna.

Iznos financiranja koji se može zatražiti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu je od 1.000,00 kuna do najviše 10.000,00 kuna, a planira se ugovoriti dodjela financijskih sredstava za okvirno 6 programa ili projekata.

IV.

Jedan Prijavitelj u okviru ovog Natječaj može podnijeti najviše dvije prijave za financijsku podršku programu/projektu.

Ukoliko ogranak/podružnica/drugi ustrojbeni oblik Prijavitelja nema pravnu osobnost, ne može biti Prijavitelj na natječajima Grada Vukovara za 2020. godini. Njihove projekte može prijaviti isključivo Središnjica pojedinog ogranka/ podružnice/ drugog ustrojbenog oblika.

V.

Mjerila koja udruge moraju ispunjavati, dokumentacija koja se prilaže, ostvarivanje prednosti u financiranju i prihvatljivi prijavitelji detaljno su opisani u  Uputama za prijavitelje.

VI.

Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Grada Vukovara.

Cjelokupna natječajna dokumentacija (u propisanom papirnatom i elektroničkom obliku) dostavlja se u zatvorenoj omotnici preporučeno poštom, dostavom ili osobno (predaja u pisarnicu Grada Vukovara) na adresu:

GRAD VUKOVAR

Upravni odjel za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje,

socijalnu politiku i civilno društvo

Dr. Franje Tuđmana 1

32000 Vukovar

uz napomenu na omotnici:

„NE OTVARATI“

Javni natječaj: Obilježavanje važnijih obljetnica i očuvanja na

Domovinski rat u 2020. godini

VII.

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Javnog natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje. 

VIII.

Prijave na Natječaj podnose se u roku od 30 dana od dana objave, zaključno s 22. studenim  2019. godine. Smatrat će se da je prijava zaprimljena u roku, ako je na poštanskom žigu na prijavi naznačen najkasnije 22. studeni 2019. godine ili ako je prijava dostavljena dostavom ili osobno u pisarnicu Grada Vukovara najkasnije do 22. studenog 2019. godine u 14,00 h.

Razmatrat će se samo pravodobno dostavljene prijave koje u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete ovog Javnog natječaja.

IX.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti nadležnom upravnom odjelu, Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. najkasnije do 12. studenog 2019.

KLASA: 402-03/19-01/4

URBROJ: 2196/01-02-19-2

U Vukovaru, 18. listopada 2019.

 

                                                                                              GRADONAČELNIK

                                                                                                 Ivan Penava, prof.

Privitci:

Upute za prijavitelje
Obrazac prijave manifestacije
Popis priloga koji se prilažu prijavi
Obrazac životopisa voditelja programa
Obrazac izjave o partnerstvu
Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
Obrazac za provjeru propisanih uvjeta i ocjenjivanje
Obrazac ugovora – posebni dio
Obrazac ugovora – opći dio
Izvještajni obrazac
Financijsko izvješće