Vijeće za prevenciju

KLASA: 550-01/09-01/01
URBROJ: 2196/01-02-10-12
Vukovar, 6. rujna 2010.


Predmet: Vijeće za prevenciju Grada Vukovara

Poštovani,
Odlukom gradonačelnika od 01. veljače 2010. osnovano je Vijeće za prevenciju u Gradu Vukovaru i 28. travnja 2010. održana je 1. Sjednica istoga.

Vijeće je osnovano s ciljem utvrđivanja i ostvarivanja programa prevencije kriminaliteta kroz zajedničko planiranje i djelovanje.

Program prevencije obuhvaća suzbijanje nasilja u obitelji, delikvenciju djece, maloljetnih i mlađih punoljetnih osoba, zlouporabu droge, suzbijanje svih oblika kriminaliteta te provođenje drugih mjera radi osiguranja i povećanja mira i sigurnosti građana i imovine.

Kako bi Vijeće održavalo sjednice i izvršavalo dogovorene zadaće donijeta je dopuna Rješenja o imenovanju članova Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru kojom je omogućeno da u slučaju spriječenosti dolaska na sjednice članovi Vijeća pismenim putem mogu odrediti osobu koja će/ju zamijeniti na sjednici. Navedena osoba mora biti uposlena u istoj ustanovi iz koje dolazi i član Vijeća.

Sve dodatne upite vezano za funkcioniranje i rad Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru možete uputiti na naš Upravni odjel za društvene djelatnosti, zdravstvo, socijalnu skrb, branitelje i nacionalne manjine.

S poštovanjem,


GRADONAČELNIK
ŽELJKO SABO

Na temelju članka 47., stavka 3., točka 30. Statuta Grada Vukovara (Službeni vjesnik Grada Vukovara br. 4/09), gradonačelnik Grada Vukovara donosi


RJEŠENJE
O IMENOVANJU ČLANOVA VIJEĆA ZA PREVENCIJU U GRADU VUKOVARU

 

I

Imenuje se Vijeće za prevenciju u Gradu Vukovaru u sastavu:

1. ŽELJKO SABO, teolog, gradonačelnik Grada Vukovara, za  predsjednika
2. ŽELJKO ŠIMUNDIĆ, dipl.iur., načelnik PP Vukovar, za zamjenika predsjednika
3. ANA HIRJOVATI, dipl. iur, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Vukovar, član
4. MARIJAN KUPREŠAK, dipl.oec. predstojnik Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – Područna služba Vukovar, član
5. JASNA KOLAR, dipl. oec. pročelnica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – PS Vukovar, član
6. dr. VESNA BOSANAC, ravnateljica Opće bolnice Vukovar, član
7. ANTE LOHINSKI, dipl. oec. ravnatelj Doma zdravlja Vukovar, član
8. MIRJANA HORVAT, dipl. iur. Pomoćnica predstojnice u Službi za društvene djelatnosti Ureda državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji, član
9. IVICA ADŽIĆ, predsjednik Udruženja obrtnika Vukovar, član
10. IVAN MARIJANOVIĆ, dipl. oec. tajnik Županijske komore u Vukovaru, član
11. SLAVKO LUKIĆ, dipl.oec. Državni inspektorat RH – Područna jedinica Osijek, Ispostava Vukovar, član
12. dr. NIKOLA DROBNJAK, voditelj Centra za prevenciju zlouporaba droga i izvanbolničko liječenje VSŽ, član

II

Ovlašćuju se članovi Vijeća da u slučaju svoje spriječenosti dolaska na sjednice pismenim putem odrede osobu koja je uposlena u istoj ustanovi, koja će ga/ju zamijeniti na sjednici.

III

Ovo Rješenje će se objaviti u Službenom vjesniku Grada Vukovara.
Donošenjem ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o imenovanju članova Vijeća za prevenciju Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 1/10).


REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK

Klasa: 550-01/09-01/01
Urbroj: 2196/01-02-10-11                    
Vukovar, 6. rujna  2010.

Gradonačelnik
Željko Sabo, teolog
Na temelju čl. 44 Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i čl. 47. stavka 3. Statuta grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 4/09), Gradonačelnik Grada Vukovara donosi


ODLUKU
o osnivanju Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru


Članak 1.
Ovom odlukom osniva se Vijeće za prevenciju u Gradu Vukovaru (u nastavku teksta: Vijeće) te se uređuje njegov sastav, djelokrug i način rada.
Vijeće se osniva u cilju razvoja prevencije kriminaliteta i poboljšanja kvalitete života na području Grada Vukovara te radi veće sigurnosti građana i građanki, materijalnih dobara i zajednice u cjelini.

Članak 2.
Vijeće ima 12 članova i članica.
Predsjednika/cu, zamjenika/cu predsjednika/ce i ostale članove Vijeća bira i razrješuje Gradonačelnik.

Članak 3.
Za pripremu ili obavljanje pojedinih poslova iz svojega djelokruga Vijeće može osnivati stručne skupine kao privremena ili stalna tijela Vijeća.

Članak 4.
Vijeće za prevenciju ima za cilj utvrđivanje i ostvarivanje programa prevencije kriminaliteta kroz zajedničko planiranje i djelovanje.
Program prevencije obuhvatit će suzbijanje nasilja u obitelji, delikvenciju djece, maloljetnih i mlađih punoljetnih osoba, zlouporabu droge, suzbijanje svih oblika kriminaliteta te provođenje drugih mjera radi osiguranja i povećanja mira i sigurnosti građana i imovine.

Članak 5.
Vijeće radi na sjednicama, a o radu sjednice vodi se zapisnik kojega potpisuje predsjednik/ca i zapisničar/ka.

Članak 6.
Vijeće donosi odluke natpolovičnom većinom glasova svih članova/ica, ukoliko je na sjednici nazočna većina članova/ica.

Članak 7.
Administrativne poslove za Vijeće za prevenciju obavljat će Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Vukovara.

Članak 8.
Vijeće može donijeti Poslovnik o radu Vijeća.

Članak 9.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku Grada Vukovara“.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Vijeća za komunalnu prevenciju („Službeni vijesnik“ Grada Vukovara br. 2/08).


REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR

Klasa: 550-01/09-01/01
Ur. broj: 2196/01-02-10-2
U Vukovaru, 01. veljače 2010.

GRADONAČELNIK
Željko Sabo, teolog

Udruga roditelja Korak po korak u suradnji s Gradom Vukovarom i Vijećem za prevenciju Grada Vukovara organizirala je radionicu „Prevencija seksualnog nasilja nad djecom“.

KLASA: 550-01/11-01/01
URBROJ: 2196/01-02-11-2
Vukovar, 25. siječnja 2011.


Z A P I S N I K

sa treće sjednice Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru, održane dana 24. siječnja 2011. u Gradskoj vijećnici s početkom u 10,00 sati, i slijedećim dnevnim redom:

1. Uvod, pozdrav
2. Informiranje o stanju sigurnosti u gradu Vukovaru
3. Razno

U radu treće sjednice sudjelovali su članovi Vijeća za prevenciju imenovani rješenjem gradonačelnika Vukovara početkom rujna 2010. godine:

1. ŽELJKO SABO, teolog, gradonačelnik Grada Vukovara, predsjednik
2. ŽELJKO ŠIMUNDIĆ, dipl.iur., načelnik PP Vukovar, zamjenik predsjednika
3. ANA HIRJOVATI, dipl. iur, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Vukovar, članica
4. JASNA KOLAR, dipl. oec. pročelnica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
5. ANTE LOHINSKI, dipl. oec. ravnatelj Doma zdravlja Vukovar, član
6. SLAVKO LUKIĆ, dipl.oec. Državni inspektorat RH – Područna jedinica Osijek, Ispostava Vukovar, član
7. JUGOSLAV HOLIK, nazočan u ime IVANA MARIJANOVIĆA, dipl. oec. tajnika Županijske komore u Vukovaru, ovlašteni član

Odsutni:
1. IVICA ADŽIĆ, predsjednik Udruženja obrtnika Vukovar, član - neopravdano
2. MIRJANA HORVAT, dipl. iur. pomoćnica predstojnice u Službi za društvene djelatnosti Ureda državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji, članica - opravdano
3. dr. VESNA BOSANAC, ravnateljica Opće bolnice Vukovar, članica - neopravdano
4. MARIJAN KUPREŠAK, dipl.oec, predstojnik Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – Područna služba Vukovar, član
5. dr. NIKOLA DROBNJAK, voditelj Centra za prevenciju zlouporaba droga i izvanbolničko liječenje VSŽ, član – opravdano

Ostali prisutni:
1. Dejan Drakulić, zamjenik gradonačelnika
2. Dragica Holoker – Radumilo, pročelnica UO za društvene djelatnosti, zdravstvo, socijalnu skrb, branitelje i nacionalne manjine
3. Siniša Mitrović, viši referent za razvoj civilnog društva, rad s mladima i nacionalnim manjinama
4. Joza Mihaljev, ravnatelj O.Š. Antuna Bauera Vukovar
5. Pavica Lukačević, ravnateljica O.Š. Mitnica Vukovar
6. Anica Špoljarić, ravnateljica O.Š. Blage Zadre Vukovar
7. Lidija Miletić, ravnateljica O.Š. Dragutina Tadijanovića Vukovar
8. Željko Kovačević, ravnatelj O.Š. Nikole Andrića Vukovar
9. Anica Birač, mr. sc., ravnateljica O.Š. Josipa Matoša Vukovar
10. Josip Prpa, prof., ravnatelj Gimnazije Vukovar
11. Đorđe Lukić, prof., ravnatelj Tehničke škole Nikole Tesle Vukovar
12. Zlata Ćatović, pedagoginja Strukovne škole Vukovar
13. Darko Dinić, voditelj smjene Strukovne škole Vukovar
14. Karolina Šoš Živanović, voditeljica Info centra za mlade grada Vukovara, PRONI Centar – ured Vukovar
15. Antun Benković, PP Vukovar
16. Dragana Tadić, PP Vukovar
17. Saša Bjelanović, predsjednik Mirovne grupe mladih Dunav, Vukovar
18. Dijana Antunović Lazić, Europski dom Vukovar
19. Igor Đorđević, Centar za mir nenasilje i ljudska prava Osijek
20. Snježana Kovačević, Centar za mir nenasilje i ljudska prava Osijek

Gradonačelnik Željko Sabo - predsjednik Vijeća, otvorio je uvodnu raspravu o trenutačnoj situaciji kada je u pitanju sigurnost u gradu Vukovaru posebno se osvrnuvši na rad s učenicima osnovnih i srednjih škola. Naglasio je kako su upornost i preventivno djelovanje ključ svega.

Načelnik policijske postaje Željko Šimundić – zamjenik predsjednika Vijeća istaknuo je rezultate koji ukazuju kako je Vukovar najsigurniji grad u Republici Hrvatskoj u zadnjih pet godina ako gledamo kaznena djela i prekršaje, ali da još trebamo raditi kako bi naša zajednica bila što ugodnije mjesto za život. Posebno je istaknuo kako je prošle godine uspješno riješeno čak 72% kaznenih djela te kako su za 20% smanjeni prekršaji protiv javnog reda i mira. Najboljim je ocijenio stanje sigurnosti u cestovnom prometu, jer je prošle godine zabilježeno samo dva slučaja sa smrtnim posljedicama.

Također je naglasio kako nas sve mora zabrinuti blagi porast prekršajnih i kaznenih djela počinjenih od strane mlađih osoba između (15 i 20 godina) i koliko je to velik problem mladim osobama u njihovom budućem životu (evidentiranje prekršajnih i kaznenih djela). Pritom je postavio pitanje može li škola nešto učiniti; na neki način djelovati prema drugim institucijama u smislu prijavljivanja problematičnih učenika i roditelja koji zapuštaju djecu.

Nazočni članovi Vijeća za prevenciju razmotrili su i mogućnosti spriječavanja počinjenja, odnosno na koji način prevenirati i raditi s ovom populacijom. Iz ovog razloga policija je u prioritete svoga rada i djelovanja stavila upravo pitanje nasilja u zonama odgojno obrazovnih ustanova, osobito ona potaknuta nacionalnim, vjerskim i rasnim motivima.

Strukovna škola Vukovar – pozdravili su inicijativu i naglasili kako su u stalnom kontaktu sa policijskim službenicima i kako pokušavaju zaštititi svakog učenika. Naveli su i kako se incidenti ne događaju u prostoru škole nego izvan nje i da je suradnja s određenim roditeljima teška iz razloga što roditelji ne surađuju. Istakli su pripremu niza radionica u suradnji sa policijom i socijalnim službama.

Marijan Benko i Dragana Tadić iz Policijske postaje Vukovar – naglasili su kako je potrebno pojačati rad u školama koje imaju problema sa nasilnim učenicima i kako su incidenti potaknuti različitim oblicima diskriminacije.

Strukovna škola Vukovar – kazali su kako ne treba zataškavati slučajeve nego surađivati, i to trebamo svi skupa.

Gradonačelnik Željko Sabo – konstatirao je da ne smijemo dozvoliti da ne djelujemo i pozvao prisutne da daju svoje prijedloge.

Centar za mir nenasilje i ljudska prava Osijek – napomenuli su kako Vijeće već ima smjernice za temu vršnjačkog nasilja koje treba još malo uobličiti te redovite sastanke operativnih grupa na kojima još treba dogovoriti modele suradnje. Naglasili su kako je potrebno uključiti medije u Vijeće, izraditi preventivne programe po srednjim školama i donijeti nekakav formalni dokument u obliku Uredbe ili slično kojima bi Grad Vukovar na neki način dao potporu svakom od ravnatelja.

Gradonačelnik Željko Sabo – upitao je prisutne na koji način odvojiti problematične ako sve inicijative propadnu?

Ravnateljica Centra za socijalnu skrb Vukovar ANA HIRJOVATI – ističe aktivno sudjelovanje Centra kroz Vijeće za prevenciju, ali i kako nemaju zakonskih ovlasti i dovoljno kadra za doista kvalitetno bavljenje vršnjačkim nasiljem. Postupaju po obavijestima, izlaze na teren i poduzimaju različite mjere.

Ravnatelj Gimnazije Vukovar Josip Prpa – ističe kako ima sreću što ima dobre učenike, a vezano za problem neodaziva roditelja na pozive škole pita da li postoji mogućnost da socijalna služba pozove roditelja u takvim slučajevima. Ističe i da je profesor najmanje zaštićen i kako profesori imaju program za sate razrednika, a ne samo bavljenje opravdanim i neopravdanim satima.

Ravnateljica O.Š. Josipa Matoša Vukovar Anica Birač – predložila je sustavni rad sa djecom vrtićke dobi i rad na obiteljskom savjetovalištu.

Jugoslav Holik, Županijska komora u Vukovaru– predložio je pokretanje medijske kampanje (izrada radijskog spota) koja bi bila pomalo šokantna i na taj način pomogla u osviješćivanju roditelja o posljedicama vršnjačkog nasilja te posljedicama povodljivosti. Napomenuo je kako sve škole trebaju i moraju biti zone nulte tolerancije na nasilje.

Ravnatelj Tehničke škole Nikole Tesle Vukovar Đorđe Lukić - ističe kako svakodnevno obilazi razrede i zna skoro sve učenike po imenu te kako vodi česte razgovore s njima. Naglasio je kako je iz njegove škole, na žalost, kao zadnja mjera, moralo biti isključeno pet učenika. Predložio je druženje različitih kolektiva kroz radničke sportske igre i turnire djece na razini grada.

Ravnatelj O.Š. Antuna Bauera Vukovar Joza Mihaljev – ističe kako njihova škola ima plan prevencije koji će prezentirati na sastanku ravnatelja.

Svi prisutni složili su se kako u svakoj srednjoj školi postoji velika potreba za psiholozima koji bi uz pedagoge radili s učenicima. Primijećeno je i da na traženja takovih osoba škole dobivaju negativan odgovor iz razloga što nema dovoljno financijskih sredstava.

Na prijedlog gradonačelnika Željka Saboa Vijeće je zaključilo kako će se u roku od dva tjedna u Gradskoj vijećnici održati sastanak ravnatelja osnovnih i srednjih škola na kojem će ravnatelji prezentirati programe, planove i hodograme rada s učenicima vezano za vršnjačko nasilje u školama.

Gradonačelnik je, među ostalim, iskoristio prigodu i prezentirao dosadašnje rezultate rada Vijeća za prevenciju u periodu listopad, studeni i prosinac:

25.10. Otvoreno igralište fitness na gradskoj plaži kroz projekt Sigurno mjesto za sve (Grad Vukovar uz donatore UNDP)
13.12. Održana Tribina Odgovorno roditeljstvo u OŠ Antuna Bauera
14.12. Obilježen mjesec borbe protiv ovisnosti u Tehničkoj školi Nikole Tesle – predavanje Dr. Nikole Drobnjaka na temu ovisnosti (Mirovna grupa mladih Dunav i Grad Vukovar)
14.12. istraživanje o ovisnostima među mladima grada Vukovara (Mirovna grupa mladih Dunav i Grad Vukovar)
Rad Vijeća na Kalendaru prevencije za 2011. godinu


Zapisnik vodio                         
Siniša Mitrović, viši                    
referent za razvoj civilnog društva,
rad s mladima i nacionalnim manjinama

Predsjednik Vijeća za prevenciju
Željko Sabo, gradonačelnik Grada Vukovara

KLASA: 550-01/11-01/01

URBROJ: 2196/01-02-11-16

Vukovar, 30. lipnja 2011.

 

 

 

Z A P I S N I K

 

sa četvrte sjednice Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru, održane dana 28. lipnja 2011. u Gradskoj vijećnici s početkom u 10,00 sati, i slijedećim dnevnim redom:

 

 1. Uvod, pozdrav
 2. Informiranje o stanju sigurnosti u gradu Vukovaru
 3. Norijada – izvješće PP Vukovar
 4. Promjena članice Vijeća – Ured državne uprave u VSŽ
 5. Kampanja Vijeća za prevenciju prema roditeljima
 6. Razno

U radu četvrte sjednice sudjelovali su članovi Vijeća za prevenciju imenovani rješenjem gradonačelnika Vukovara početkom rujna 2010. godine:

 

 1. 1. ŽELJKO SABO, teolog, gradonačelnik Grada Vukovara, predsjednik
 2. 2. ŽELJKO ŠIMUNDIĆ, dipl.iur., načelnik PP Vukovar, zamjenik predsjednika
 3. 3. MAJA TOPLEK, nazočna u ime ANE HIRJOVATI, dipl. iur, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Vukovar, članica
 4. 4. JASNA KOLAR, dipl. oec. pročelnica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, članica
 5. 5. IVAN MARIJANOVIĆ, dipl. oec. tajnika Županijske komore u Vukovaru, član
 6. 6. dr. NIKOLA DROBNJAK, Opća bolnica Vinkovci, član
 7. 7. SINIŠA MASLOVARA, nazočan u ime dr. VESNE BOSANAC, ravnateljica Opće bolnice Vukovar, članica
 8. 8. RUŽICA TULIĆ, dipl. iur. Voditeljica Odsjeka za rad, zdravstvo i socijalnu skrb u Službi za društvene djelatnosti Ureda državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji, članica

Odsutni:

 1. 1. IVICA ADŽIĆ, predsjednik Udruženja obrtnika Vukovar, član
 2. 2. MARIJAN KUPREŠAK, dipl.oec, predstojnik Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – Područna služba Vukovar, član
 3. 3. ANTE LOHINSKI, dipl. oec. ravnatelj Doma zdravlja Vukovar, član
 4. 4. SLAVKO LUKIĆ, dipl.oec. Državni inspektorat RH – Područna jedinica Osijek, Ispostava Vukovar, član

Ostali prisutni:

 1. 1. Siniša Mitrović, viši referent za razvoj civilnog društva, rad s mladima i nacionalnim manjinama
 2. 2. Jelena Kamenko, Centar za mir nenasilje i ljudska prava Osijek
 3. Mirta Kovačević, Centar za mir nenasilje i ljudska prava Osijek

Gradonačelnik Željko Sabo -  predsjednik Vijeća, otvorio je sjednicu i pozdravio prisutne članove i članice Vijeća.

 

Načelnik policijske postaje Željko Šimundić – zamjenik predsjednika Vijeća izvijestio je prisutne o stanju sigurnosti u gradu Vukovaru. Istaknuo je kako se broj kaznenih i prekršajnih djela smanjuje dok su u porastu djela iz obiteljskog nasilja.

 

Doktor Drobnjak je sugerirao kako je to dobar pokazatelj iz razloga što su ljudi ohrabreni i ne boje se prijaviti obiteljsko nasilje koje je donedavno bilo tabu tema na našim prostorima te da to možemo zahvaliti dobrom radu policije i dobroj suradnji policije kako s drugim institucijama tako i s građanima.

 

Konstatirano je kako je Norijada 2011. u Vukovaru prošla bez incidenata i kako bi bilo poželjno i ranije pripremiti konkretan sadržaj za maturante za 2012.

 

Vijeće za prevenciju jednoglasno je prihvatilo RUŽICU TULIĆ, , dipl. iur. Voditeljicu Odsjeka za rad, zdravstvo i socijalnu skrb u Službi za društvene djelatnosti za novu članicu Vijeća (obavijest Ureda državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji od 14. veljače 2011.).

 

Vijeće za prevenciju donijelo je odluku kojom se pokreće javna kampanja prema roditeljima tijekom ljeta. Kampanja ima za cilj osvijestiti roditelje o brzi za djecu i mlade. Glavna aktivnost biti će izrada i postavljanje „jumbo“ plakata po gradu Vukovaru s konkretnom porukom/pitanjem – Roditelji, znate li što sada radi vaše dijete? Slična kampanja uspješno je provedena u gradu Osijeku u suradnji Centra za mir Osijek i MUP-ova Odsjeka za prevenciju te su nam isti ustupili materijale i pomogli oko priprema za našu kampanju. Članice Centra za mir prezentirale su i istraživanje o mladima u Vukovaru čiju će prezentaciju dostaviti Vijeću za prevenciju.

 

Donesen je i prijedlog da se pri Vijeću za prevenciju osnuje i Savez za sigurnost na cestama koje bi kao savjetodavno tijelo Vijeća činili Grad Vukovar, Policijska postaja Vukovar i HAK.

 

 

Zapisnik vodio                                                                      Predsjednik Vijeća za prevenciju

Siniša Mitrović, viši                                                   Željko Sabo, gradonačelnik Grada Vukovara

referent za razvoj civilnog društva,

rad s mladima i nacionalnim manjinama

Urbroj: 2196/01-02-11-81                
Vukovar, 20. siječnja 2011.

Na temelju članka 5. Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru, sazivam

3. Sjednicu
Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru
za
24. siječnja 2011. (ponedjeljak) u 10,00 sati

Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici soba br. 32, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.

Za ovu sjednicu predlaže se slijedeći

DNEVNI RED

1. Uvod, pozdrav
2. Informiranje o stanju sigurnosti u gradu Vukovaru
3. Razno


Gradonačelnik
Željko Sabo, teolog

KLASA: 550-01/11-01/01

UR.BR.: 2196/01-02-11-16

Vukovar, 16. lipnja 2011.

 

 

Na temelju članka 5. Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru, sazivam

 

4. Sjednicu

Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru

za

28. lipnja 2011. (utorak) u 10,00 sati

 

 

Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici soba br. 32, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.

 

 

Za ovu sjednicu predlaže se slijedeći

 

DNEVNI RED

 

 1. Uvod, pozdrav
 2. Informiranje o stanju sigurnosti u gradu Vukovaru
 3. Norijada – izvješće PP Vukovar
 4. Promjena članice Vijeća – Ured državne uprave u VSŽ
 5. Kampanja Vijeća za prevenciju prema roditeljima
 6. Razno

 

Gradonačelnik

Željko Sabo, teolog

 

Klasa: 550-01/09-01/01
Urbroj: 2196/01-02-10-17
Vukovar, 14. listopada 2010.


Z A P I S N I K

sa druge sjednice Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru, održane dana 13. listopada 2010. u Hotelu Lav s početkom u 10,00 sati, sa slijedećim dnevnim redom:

1. Uvod, pozdrav i predstavljanje sudionika
2. Predstavljanje rezultata stručnih skupina
3. Predstavljanje rezultata operativnog tima
4. Radni susret – izrada konkretnih smjernica za plan prevencije
5. Razno

U radu druge sjednice sudjelovali su članovi Vijeća za prevenciju imenovani rješenjem gradonačelnika Vukovara početkom veljače ove godine:

1. ŽELJKO SABO, teolog, gradonačelnik Grada Vukovara, predsjednik
2. ŽELJKO ŠIMUNDIĆ, dipl.iur., načelnik PP Vukovar, zamjenik predsjednika
3. ANA HIRJOVATI, dipl. iur, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Vukovar, članica
4. MARIJAN KUPREŠAK, dipl.oec, predstojnik Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – Područna služba Vukovar, član
5. ANTE LOHINSKI, dipl. oec. ravnatelj Doma zdravlja Vukovar, član
6. MIRJANA HORVAT, dipl. iur. Pomoćnica predstojnice u Službi za društvene djelatnosti Ureda državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji, članica
7. SLAVKO LUKIĆ, dipl.oec. Državni inspektorat RH – Područna jedinica Osijek, Ispostava Vukovar, član
8. JASNA KOLAR, dipl. oec. pročelnica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
9. JUGOSLAV HOLIK, nazočan u ime IVANA MARIJANOVIĆA, dipl. oec. tajnika Županijske komore u Vukovaru, ovlašteni član

Odsutni:
1. IVICA ADŽIĆ, predsjednik Udruženja obrtnika Vukovar, član - neopravdano
2. dr. VESNA BOSANAC, ravnateljica Opće bolnice Vukovar, članica - neopravdano
3. dr. NIKOLA DROBNJAK, voditelj Centra za prevenciju zlouporaba droga i izvanbolničko liječenje VSŽ, član – opravdano

Ostali prisutni:
1. Danijela Stanković, zamjenica gradonačelnika
2. Vjekoslav Karaula, privremeni pročelnik UO za društvene djelatnosti, zdravstvo, socijalnu skrb, branitelje i nacionalne manjine
3. Siniša Mitrović, viši stručni referent za razvoj civilnog društva i rad s mladima
4. Joza Mihaljev, ravnatelj O.Š. Antuna Bauera Vukovar
5. Viktorija Brajković, Centar za socijalnu skrb Vukovar
6. Pavica Lukačević, ravnateljica O.Š. Mitnica Vukovar
7. Đurđica Marjanović, pedagoginja Tehničke škole Nikole Tesle Vukovar
8. Lidija Miletić, ravnateljica O.Š. Dragutina Tadijanovića Vukovar
9. Daniel Lipovičević, Hrvatski zavod za javno zdravstvo Vukovar
10. Željko Kovačević, ravnatelj O.Š. Nikole Andrića Vukovar
11. Nada Kemešić, prof., pedagoginja Ekonomske škole Vukovar
12. Anica Birač, mr. sc., ravnateljica O.Š. Josipa Matoša Vukovar
13. Gordana Kovačević, dipl. biolog, Gimnazija Vukovar
14. Milorad Ćupurdija, dr.sc, Veleučilište Lavoslav Ružička Vukovar
15. Goran Jelenić, voditelj odjela za rad s mladima, PRONI Centar – ured Vukovar
16. Milena Babić, prof., M.A.
17. Antun Benković, PP Vukovar
18. Saša Bjelanović, predsjednik Mirovne grupe mladih Dunav, Vukovar
19. Martina Uglik, Mirovna grupa mladih Dunav, Vukovar
20. Jelena Vidaković, Ekonomska škola Vukovar
21. Dijana Antunović Lazić, Europski dom Vukovar
22. Igor Đorđević, Centar za mir nenasilje i ljudska prava Osijek
23. Snježana Kovačević, Centar za mir nenasilje i ljudska prava Osijek

Gradonačelnik Željko Sabo -  predsjednik Vijeća, pozdravio je Vijeće i otvorio uvodnu raspravu o trenutačnoj situaciji kada je u pitanju sigurnost u Gradu Vukovaru posebno se osvrnuvši na preventivno djelovanje. Naveo je kako je potrebno krenuti iz početka i boriti se sa negativnostima u društvu, locirati sukobe i ne štediti sredstva za rad na prevenciji. Poseban naglasak stavio je na izradu akcijskog plana Vijeća bez kojeg se ne može kvalitetno provesti strategija prevencije.

Načelnik policijske postaje Željko Šimundić – zamjenik predsjednika Vijeća, pozdravio je prisutne i pohvalio rezultate koji govore kako je Vukovar najsigurniji grad u Republici Hrvatskoj u zadnjih pet godina ako gledamo kaznena djela i prekršaje ali da još trebamo raditi kako bi naša zajednica bila što ugodnije mjesto za život.

Članovi Vijeća i operativnog tima prezentirali su dosadašnje rezultate rada Vijeća koje predstavljamo u cjelosti.

Dosadašnji rezultati Vijeća za prevenciju (možemo slobodno reći u ovom kratkom periodu od kad Vijeće za prevenciju u Gradu Vukovaru radi):

Napisan projekt „Sigurno mjesto za sve“  i započela njegova realizacija (na gradskoj plaži postavljene su fitness sprave čije otvorenje je planirano za kraj listopada).
Grad Vukovar postavio je anketu pod nazivom „Što je po Vašem mišljenju najveći problem u našoj zajednici, a tiče se kvalitete života, mira i sigurnosti? “ na svojem portalu. Dosadašnji rezultati kažu kako anketirani detektiraju ove probleme kao najveće:
1. Zagađenost grada i napušteni objekti - koji  se upravo saniraju u suradnji sa HV-om
2. Nasilje u obitelji
3. Kriminal
4. Uništavanje javne imovine itd.

Na preostala tri problema Grad Vukovar odgovorio je osnivanjem Vijeće za prevenciju u Gradu Vukovaru.

Centar za socijalnu skrb uz podršku Centra za mir nenasilje i ljudska prava iz Osijeka organizirao je prvi sastanak stručne skupine okupljene oko prioritetnih problema koj je definiralo Vijeće za prevenciju (nasilje u obitelji i alkoholizam mladih), te su definirani problemi i prijedlozi za moguća rješenja
Centar za mir iz Osijeka u suradnji sa Europskim domom Vukovar i PRONI Centrom okupio je volontere na edukaciji o provođenju istraživanja u zajednici na temu sigurnosti
Nakon uvoda i prezentiranja rezultata članovi su Vijeća i stručnih skupina kroz radionicu organiziranu od strane Centra za mir održali intenzivan radni sastanak na kojem su razmjenili pozitivna iskustva, prakse i rezultate akcija provedenih na području grada kroz inicijativu za suzbijanje ovisnosti i nasilja u obitelji a zatim su krenuli sa izradom „Plana prevencije – cjelovitom pristupu rješenju problema zajednice“.

Zapisnik vodio                      
Siniša Mitrović, viši stručni                 
referent za razvoj civilnog društva
i rad s mladima

Predsjednik Vijeća za prevenciju
Željko Sabo, gradonačelnik Grada Vukovara