Urbroj: 2196/01-02-11-81                
Vukovar, 20. siječnja 2011.

Na temelju članka 5. Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru, sazivam

3. Sjednicu
Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru
za
24. siječnja 2011. (ponedjeljak) u 10,00 sati

Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici soba br. 32, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.

Za ovu sjednicu predlaže se slijedeći

DNEVNI RED

1. Uvod, pozdrav
2. Informiranje o stanju sigurnosti u gradu Vukovaru
3. Razno


Gradonačelnik
Željko Sabo, teolog